Világhírű magyar agykutató döbbenetes vallomása Istenről

freund

Gyorsan terjed a legnagyobb közösségi oldalon egy interjú, amelyben Prof. Dr. Freund Tamás agykutató beszél a lélekről, az agyról, az ateizmusról és az evolúcióról. Szavai megdöbbentőek, muszáj rajtuk elgondolkodni.

Freund Tamás Széchenyi-díjas magyar neurobiológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2014-től élettudományi alelnöke. Az agykéreg működésének nemzetközi hírű tudósa. Kutatócsoportja olyan betegségek neurobiológiai kérdéseivel foglalkozott, mint az epilepszia, az oxigénhiányos agykárosodás, szorongás és a Parkinson-kór. Több mint kétszáz tudományos közlemény, tizenkét könyvfejezet szerzője vagy társszerzője.


Az interjú részlete az alábbi bevezetővel jelent meg különböző oldalakon, például a Filantropikumon. “Az Istenadta című kiváló könyvben, különböző emberekkel beszélgetnek a szerzők tehetségről, felelősségről, Istenről és az ezekkel kapcsolatos élményekről, gondolatokról és tapasztalatokról. Freund Tamás professzor urat is megkérdezték ez ügyben. Megdöbbentő amikor a materiális világ kutatói, a racionalitás emberei mégiscsak eljutnak az anyagon túli, sokkal “finomabb szintű” dimenziók világába is, és a sejtek, idegpályák és egyéb biológiai dolgok mellett, Istenről kezdenek el beszélni. Itt olvashatsz a vele készült beszélgetésből néhány gondolatot:

Interjú részlet“…a gyermeki hitet könnyű elveszíteni, ha nem nyer megerősítést a felnőtté vált ember agyában. Az idegtudós az anyag evolúciójának a csúcsát, az agyat vizsgálja. Azt a szervünket, amelyen keresztül a lelkünk megnyilvánul az anyagi világ számára. És olyan funkciók produkálásra is képes, amire semmi más biológiai, fizikai-kémiai anyag nem. Ha a neurobiológus megismeri az idegsejthálózatokat, nehezen tudja elképzelni, hogyan lesznek ebből új gondolatok, hogyan tehet föl az idegsejtek hálózata olyan kérdéseket, mint hogy mi az élet értelme. Akármennyire komplex terméke az agy az evolúciónak, nem gondolom, hogy képes kitermelni egy olyan nem anyagi entitást – nevezzük elmének, éntudatnak, szabad akaratnak, léleknek, de leginkább ezek együttesének – amely irányítóként hat vissza az őt létrehozó idegsejtek hálózatára.

Inkább azt tudom elképzelni, hogy, mint az anyag evolúciójának csúcsa, az emberi agy vált alkalmassá, hogy rajta keresztül a teremtő eredetű lélek meg tudjon nyilvánulni az anyagi világ és ami fontosabb, a többi lélek számára.

- A lélek tehát külső beavatkozásra került belénk az evolúció folyamán?

– Az ateista elképzelés szerint a tudat az anyagi agy működésének emergens tulajdonsága. Én úgy gondolom, az anyagnak nem lehet olyan emergens tulajdonsága, ami visszahat az őt létrehozó idegsejthálózatra. Már csak azért sem, mert ha kiveszünk egy szövetmintát az emberi agyból, és összehasonlítjuk a majom vagy a macska ugyanonnan kivett szövetmintájával, akkor közel ugyanannyi sejtet találunk, ugyanolyan típusúakat, a kapcsolódási törvényszerűségeik, a kommunikációra használt molekulák is egyformák. A fő különbség, hogy ezekből a kis agykérgi oszlopokból az emberi agyban jóval több van, mint egy majom vagy egy macska agyában. ha valaki elhiszi, hogy csak mert ezekből az egységekből jóval többet pakolok egymás mellé, a hálózat generál egy nem anyagi jellegű éntudatot, az élet értelmén lamentáló elmét, akkor azt is el kell hinnie, hogy ha chipekből kapcsolunk össze egyre többet, akkor egyszer eljutunk egy számítógéphez, ami előbb-utóbb szintén kitermel magából egy elmét, ami majd az éterből visszahat és programozza a gépet létrehozó chipek hálózatát. Ezért gondolom én, hogy az

agyunk nem kitermeli, hanem befogadja az egyébként tér-idő dimenziókon kívül létező lelkünket. Az ateisták hite még nagyobb, mint az enyém, mert ők el tudják hinni, hogy az öntudatára ébredt emberi agy az ősrobbanással önmagából, önmagától és önmagáért keletkezett anyagi világ fejlődésének terméke lenne. Én ezt nem tudom elhinni, természettudományos bizonyítékaink pedig egyik álláspontra sincsenek.

- Vagyis minden további nélkül össze tudja egyeztetni istenhitét a tudománnyal.

– Érdemes belegondolni, hogy az ősrobbanás utáni első másodpercben, ha az öt fizikai állandó nem úgy van beállítva, ahogy, hanem mondjuk a gravitációs állandó néhány százezreléknyivel nagyobb, akkor az univerzum visszazuhan önmagába. Ha az atommagok belső kölcsönhatási állandója néhány milliomod részével kisebb vagy nagyobb, csak hidrogén- vagy csak héliumatomok keletkeznek, és sohasem jön létre a szénatomra épülő szerves élet. Az ateisták hiedelme szerint ez magától alakult így ki.

Én inkább abban hiszek, hogy volt egy teremtő lélek, akinek valamiért eszébe jutott, hogy anyagi világra volna szükség. Ahogy a Biblia írja, kezdetben volt az Ige. A teremtő szándék. A fizikai állandókat úgy állította be, hogy hozzánk hasonló lények jöjjenek létre. a kémiai, majd biológiai evolúciós szabályai, úgy mint a természetes szelekció, nem mások, mint a teremtés eszközei. Nincs abban semmi különleges, ha egy tudós istenhívő.
Inkább abban látom a különlegességet, ha egy tudós ateista. Olyan hiedelemrendszerben kell élnie, aminek én nem látom az értelmét. A legnagyobb rejtély a gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, küldetése és sorsa. Ezek olyan kérdések, amelyekre a természettudomány sohasem fog választ adni. Ha pedig a hitünk más kérdésekkel foglalkozik, mint a tudomány, akkor miért ne lehetne a kettő összeegyeztethető, egymást kiegészítő?”

Forrás: Istenadta – Vallomások tehetségről és felelősségről. Szerkesztette: Szőnyi Szilárd. Megjelent: a Heti Válasz gondozásában.


75 Comments

 1. Makai Ferenc Sándor said:

  Előttem senkinek sem kell igazolnia, hogy van Isten, mert nyolcvanhárom éveim
  során több esetben is érzékeltem és tapasztaltam létezését, munkásságát a “mindenség”
  végtelenségétől éveimig, napjaimig, óráimig, perceimig !

 2. Józaneszű said:

  Nagyon megható, hogy az úr miben hisz, vagy mit nem tart hihetőnek.

  De bizonyítani mit tud? Tudja bizonyítani tudományos alapokon isten létét, jézus létét, a menyország létét, a pokol létét, a sátán létét, a lélek létét?

  Nem tudja.

  Innentől csak az világos, hogy a rögeszmés téveseszmék, irracionális kényszerképzetek elmebetegsége nem válogat. Hogy istenben hisz a beteg vagy abban, hogy ő Napóleon és ezt a hangok is megmondták, nem különbözik semmiben.

 3. Tompa said:

  Jót mosolyogtam a kommentelőkön. Mindenki váltig állítja, hogy a véleménye TÉNY. Amit soha nem tapasztalt, csak elhitte amit más kommunikált. Ezt HITnek hívják, nem igazságnak. :)

 4. Szabó József said:

  Hozzám legközelebb ebben a pillanatban Bornai Tibor fejtegetése áll, tőle szeretnék idézni:
  „A legvalószínűbb, hogy itt ezen a világon, ahonnan mi a dolgokat nézzük, nem található ki, mi a teljes igazság. Úgy érzem, ennek lehetetlensége épp helyzetünk lényegéből adódik. Helyzetünk lényege, hogy gondosan el vagyunk zárva a túlvilágtól. A születés és a halál kapui légmentesen zárva állnak. Amint átlépünk a születés kapuján, speciális laboratóriumi körülmények között találjuk magunkat. Ha visszanézünk, csak a csukott születési kaput láthatjuk. Állítólag a csecsemők egy darabig őriznek még emlékeket odaátról, de ezek hamar elhalványulnak. Ha előre nézünk, valahol messze a halál szigorúan zárva tartott kapuja dereng előttünk. Annak a helyzetnek, amelybe jutottunk leglényegesebb tulajdonsága, hogy ez a két átjáró tökéletesen zár. Minden attól szép, hogy egyszer véget ér. Ha a reinkarnációk sorát egyetlen pillantással át tudnánk tekinteni, egy nagyon hosszú lépcsősor egyik lépcsőfokán találnánk magunkat. Addig minden erőnkkel azon voltunk, hogy felkapaszkodjunk a következő fokra, de így elpárologna belőlünk a lendület. Úgy éreznénk, nincs értelme a kapaszkodásnak, hiszen olyan messze a cél.
  Hát ezért nem ildomos feszegetni a születés és a halál kapuját. A végén még sikerül kinyitnunk, és a keletkezett résen kiszökik a levegő, kifogyna belőlünk a szellemi és fizikai energia. ezek viszont elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy életünket leéljük, vagyis a kijelölt feladatot végrehajtsuk. Éppen ebben a törekvésünkben van szükség rá, hogy ne lássunk túl születésen és halálon.”

 5. TS said:

  Ha „magasból” nézzük a vallás, az ateismus, stb. szerepét, akkor azt kell mondanom, hogy mindkettő egy gondolati segédeszköz, egy modell amely segít eligazodni a világ és a magunk dolgaiban, segít megérteni a legfontosabb problémáinkat, az élet és a halál értelmét, az egyén és a közösség viszonyát, az ember és a természet kapcsolatát. Tehát egy eszköz. Ha valakinek ez vagy az vállik be, legyen, és ezt tolerálni kell.
  A baj ott kezdődik, ha készerítenek testileg vagy lelkileg, hogy fogadjam el magaménak, valljam, sőt higgyem el. Ha a vallás vagy az ateismus, bármilyen izmus azt tanítja, hogy aki nem hisz, az másodrangú, sőt alávaló.
  Olyan, minha a kapa – az eszköz – kényszerítene, hogy ásáshoz vagy fésülködéshez is ŐT használjam.
  Az EMBER ott kezdődik, hogy eldönti, hogy milyen eszközt használ.
  TS

 6. primavis said:

  “Inkább abban látom a különlegességet, ha egy tudós ateista.”
  Igen, az a különleges benne, hogy akinek a kutatási témája és a hite nem okoz összeférhetetlenséget az lehet hívő lélek, de az akinél ez nem lehetséges az pedig nem!
  Aki evolucionista, vagy ahhoz kapcsolódó témakörben tevékenykedik az nem kerülhet tudathasadásos állapotba.
  Az ateizmus megint más tészta. Nem minden vallástalan ember (vagyis az, akinek nincs igénye hogy hídjen valamilyen természetfölötti lényben, erőben) ateista, viszont az ateizmus is egy vallás
  -féle, aminek a lényege mások hitének a kifigurázása, tagadása.

 7. primavis said:

  Jellemző a hívő embereknél , hogy összemossák a lélek és a tudat fogalmát. Csak hogy míg az előbbi léte csak egy bizonyítatlan feltevés, addig az utóbbi léte tény.
  Freund persze tudja, hogy a tudat a neuronok asszociációjának a terméke és minél több neuron lép kapcsolatba egymással, annál jobban kiteljesedik a tudatunk is. Egy újszülött tudata igen egyszerű, mivel igen kevés információval rendelkezik a külvilágról s ha megtartjuk az izolációban, akkor a tudta is igencsak szűk lesz. Ahogy azzá válik ha megsérül vagy sorvadni kezd az agya.
  Az állatok esetében is létezik a tudat, ezt a háziasított állatok (kutya, macska, majom, stb) viselkedése bizonyítja, ugyanis ezeknél az emberrel való kapcsolatuk szélesíti az ismereteiket. A vadon élőknél viszont elég annyi amennyit a túlélésük és a fajfenntartásuk megkövetel. Ez természetes is, mivel a természetben a fajfenntartásnak prioritása van a létfenntartással szemben. Különben melyik állat kezdene el szaporodni, ha tudná, hogy ez az életébe kerül (lazacok, kérészek, pók hímek, párbajozó hímek, költöző madarak, szaporodási helyre vonuló fajok, stb)?

 8. primavis said:

  Tipikus példája amikor valaki a fától nem látja az erdőt! Amúgy, attól még lehet természettudós valaki, hogy istenhívő. Evolucionista nem lehet. Jellemzően minél apróbb részleteket kutat valaki, annál kevésbé érti az egészet. Bakteriológusok, citológusok, genetikusok, fiziológusok , stb. a biológusok/orvosok közül esnek ebbe a hibába. Kiválót alkothatnak a szűk szakterületükön, de amúgy marhaságokat képesek állítani. Pláne, ha ráadásul születésük révén potenciális hívőként jöttek a világra. Ugyanis a hit iránti igény veleszületett jelleg, s ha az illető nem talál magának megfelelő vallást ami kielégíti az igényeit, akkor kreál magának egy újat!

 9. anonymand said:

  ” A legnagyobb rejtély a gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, küldetése és sorsa. Ezek olyan kérdések, amelyekre a természettudomány sohasem fog választ adni.” – csak az a második mondat ne lenne!
  Tudós emberhez nem méltó kijelentés.
  “Sohasem fog választ adni” – sokan nem így gondolták, gondolják, és számomra elfogadhatatlan.
  Ezzel a hozzáállással ma nem ismernénk Amerikát, a Hold túlsó oldalát, az atombombát.
  Nem lenne szervátültetés, gyógyszerek sem léteznének, és nem tudnánk napról napra többet a világról.
  Keringene a Nap a Föld körül.

 10. Herr Peter said:

  Akármilyen egzakt válasz, gondolatmenet szülessen Isten létezésének a bizonyítására, az én istenhitemet nem kell bizonygatni, és elmagyarázni senkinek. Főleg nem győzködni, ez csakis úgy történhet, hogy az ember az életeseményei során átéli, megéli, megtapasztalja Isten létezését. Aki idáig nem jut el ebben az életben, az sem gond.. majd a következőben! “Akinek van füle a hallásra, az hallja meg!”

 11. agadou said:

  Kedves kenmetro:

  ““Nem zárja ki”, tehát teória, tehát megint csak hit…”

  Kijelentésedhez az alábbiakat szeretném hozzáfűzni:

  A “Nem zárja ki” egy megállapítás ami nem jelenti azt, hogy hiszek egyik vagy másik lehetőségben. Lehet, hogy van a mienken kívűl még sok-sok unniverzum, de az is lehet, hogy nincs. Egyenlőre bizonyíték nics egyik verzióra sem.

  Kedves bbbbbbb!

  Természetes mindekinek szuverén joga az, hogy miben hisz és miben találja meg a boldogságot. Az, hogy valakinek nem az a véleménye bizonyos dolgokról mint neked, nem jelenti azt, hogy az illető buta.

 12. bbbbbbb said:

  Huuuu nagyon rossz lehet nektek,hogy azt hiszitek csak azért éltek hogy dolgozzatok még el nem pusztultok és hogy az élet kimerül pár évtizedben.
  Iszonyat butaságokat tudtok írni,ne keverjük már az iszlámot a kereszténységgel meg a többivel csak azt bizonyítja mennyire sötétek vagytok.
  A jutalma,hogy hiszek abban amit nem látok,hogy egyszer meglátom amiben hiszek.

 13. agadou said:

  Kedves kenmetro,

  “Miért van ez így? Mitől van ez így? Pontosabban Kitől???”

  Miért van ez így? Azért, mert amelyik élőlényben ez kialakult, az sikeresebb mint az, amelyikben ez nem alakult ki. Amelyikben ez nem alakult ki, az ki halt az evolúciós versenyben.

  Mitől van ez így? Így szerveződött az anyag. Az atomok, a molekulák. Biokémia. Kémia. Mindegy melyiket mondjuk. Egy kis adalék. Az élő szervezet nem egyensúlyi állapota az anyagnak. Azaz nem maximális entrópiájú állapot. Mi az ami ennek a nem egyensúlyi állapotnak, élő szerveznek a fennmaradását biztosítja? A napból érkező energia. Az anyagot a maximális entrópiájú, egyensúlyi állapotától energia közléssel (valójában energia átáramlással, mert energia leadás is van) lehet kitéríteni.
  Nem az individium szintjén gondolkodva: A Föld bioszféráját a Napból érkező, a bioszférán átáramló energia tartja az egyensúlyi állapottól távol, azaz élő állapotban.

  Pontosabban kitől? Senkitől, az előzőek alapján. Az evolúció következménye.

  Kicsit eltérve a témától: Néha elgondolkodom azon, hogy a fanatikus Isten hit, milyen borzalmakra képes. Lásd az iszlamista öngyilkos merénylőket, akiket a hozzájuk hasonlóan fanatikus, de náluk sokkal ravaszabb társaik, azzal a maszlaggal küldik a halálba. hogy a paradicsomba fognak jutni. Szóval időnként elgondolkozom, hogy milyen buták (hiszékenyek) az emberek. Persze borzasztó nehéz azt megérteni, hogy egyszer vége lesz az életünknek. Az életnek ezt a kegyetlen tényét lovagolja meg minden ilyen típusú vallás (a keresztény vallás is) annak érdekében, hogy az embereket függő, alárendelt, engedelmeskedő helyzetbe kényszerítse. Nyugtatgatom magam azzal, hogy a világnak ma már talán nagyobb felén élnek értelmes, ennek következtében kevésbé fanatizálható emberek és talán egy idő múlva mindenki ilyenné válik. Ugyanakkor elrémiszt az a gondolat, hogy a tudatlan, hívő fanatizmus szervező, egységbe kovácsoló ereje milyen hatalmas, és nincs kizárva az a lehetőség sem, hogy ők esznek az evolúció nyertesei.

 14. kenmetro said:

  Kedves agadou:

  “Nem zárja ki”, tehát teória, tehát megint csak hit…

  Melyik részével cáfoltad Istent és a teremtést? Nem értem…

 15. kenmetro said:

  Rodeo36:

  Kedves Tudós barátom, csak egy kérdésem lenne:
  “AZ ANYAG ÉS BENNE AZ EMBERI AGY ÚGY MŰXIK, HOGY MINDEN ÁRON KIKÜSZÖBÖLJE A HIBÁKAT AMELYEK SZÁMTALANOK”
  Miért van ez így? Mitől van ez így? Pontosabban Kitől???

  Az ateista tudományban is sok a hívő, ok és okozat szükséges, különben hit csak az is…

  Szóval szerintem a válasz ISTENTŐL működik…

 16. agadou said:

  Az ősrobbanással kapcsolatban: Azt biztosan tudjuk, hogy volt legaláb egy olyan ősrobbanás melynek során olyan alapvető fizikai állandók jöttek létre, amelyek lehetővé tették atomok kialakulását, és azok magasabb rendű szerveződését. Bizonyíték: Hogy most írom ezt a kommentet. :-), Ez nem zárja ki azt, hogy ezen kívül volt/van/lesz még sok milliárd ősrobbanás, ahol a kialakuló fizikai állandók nem tették lehetővé az atomok kialakulását, vagy ahol a kialakuló fizikai állandók a mi univerzumunkhoz hasonlóan lehetővé tették.

  Azt sem zárja ki semmi, hogy a galaxisunk középpontjában lévő fekete lyuk (vagy bármelyik fekete lyuk belsejében (vagy máshol) ne alakuljon ki egy olyan (vagy nem olyan) univezum mint a mienk. Ehhez hasonlóan azt sem zárja ki semmi, hogy a mi univerzumunk egy fekete lyuk belsejében leledzik.

  Ha egy univerzumban olyan fizikai állandók alakulnak ki mint a mienkben, akkor más egyéb termtőre nincs szükség ahhoz, hogy élő, gondolkozó, vagy nem gondolkodó:-) élőlények kialakuljanak. Csak legyen elég sok atom, elég sok energia és elég sok idő.

  Az, hogy van-e Isten vagy nincs szinte bitosan megválaszolhatatlan kérdés. (abban az értelemben, hogy felsőbb teremtő). Egy biztosnak tűnik, az ősrobbanás után nem volt szükség semmi féle Isteni beavatkozásra ahhoz, hogy galaxisok, csillagok(napok) bolygók, élőlények, inteligens lények kialakuljanak. Szinte biztos, hogy a mi univerzumunkban is számtalan bolygó van ahol kialakult az élet. A mienkhez hasonlő, vagy különböző. Arra is meg van minden esély, hogy nem a mi bolygónk az egyetlen ahol inteligens lények alakultak ki vagy fognak kialakulni. Arra már sokkal kisebb az esély – szinte nulla – hogy ezekkel a lényekkel valaha is felvegyük a kapcsolatot. Egyszerűen olyan nagyok a térbeli és időbeli távolságok, hogy a kapcsolat felvételt lehetetlenné teszik. Nem szeretnék pesszimistának mutatkozni, de az “inteligens lények” (nem csak a mi bolygónkon) képtelenek olyan önkontrolt gyakorolni amely megakadályozná a véges források galaktikus időléptékben mérve nagyon rövid idő alatti kimerülést. Az inteligens civilizációk élettartama túl rövid ahhoz, hogy egy fejlett civilizáció egy másik civiliziónak küldött üzenetre érkező választ megérje.

  Néhány szó a bibliáról. Az nyilvánvaló, hogy nem elhanyagolható emberi teljesítmény volt annak megírása (több ember részéről) , de úgy gondolom , van több olyan (egyedi) alkotás is ami messze nagyobb horderejű mint a biblia. A biblia a kollektív emberi ismeretnek/tudatnak – az emberiségre nagy hatást gyakorló – de kollektív természettudományos imeretünkhöz/tudatunkhoz viszonyítva ma már marginális része.

 17. ELER said:

  Hát most nem olvasom végig, de már ott bukó, mikor úgy gondolja, hogy egy macskának nincsen lelke. Ha van Isten, akkor mindent Ő teremtett, még a macskát is, bizony. Nem kell agykutatónak lennem ahhoz, hogy ezt bizonyítsam: a macska és a kutya és az ember teste lélek nélkül halott. Ahhoz, hogy éljen, kell az a lehellet, amiről beszélünk. Ugyanúgy halunk meg mindannyian, akár kutya, akár ember, ugyanazzal a sóhajjal búcsúzunk. Nem gépek vagyunk, Isten lelke éltet minden élőlényt. Súlyos tévedésben van mindenki, aki kisajátítja Istent magának azona címen, hogy én ember vagyok, nekem van lelkem, neked nincs mert Te állat vagy. Vagy én kedves vagyok Istennek, mert megtért hívő keresztény vagyok, Te pedig csak egy alja bűnös világi ember. Meglepődne talán, ha tudná, ha átgondolná, hogy Isten féltett kincse, teremtése minden született ember, akár hívő lesz akár nem. Hívők azt gondolják, csak a hívő dalokban van ott isten lelke, pedig Isten lelke muzsikál minden dalban, amit ember alkotott…Amúgy meg már nem hiszek Istenben, csak hittem. És van egy kis távolsági rálátásom a hívők gondolkodásmódjára. Ha van Isten, nagy-nagy meglepetések fogják őket érni egyszer.

 18. Rodeo36 said:

  könyvének részletét, illetve az interjút, most olvastam és a hsz-eket is

  én itt(!!!!!!!) több órás előadássorozatot és fósszilis kutatásokat valamint neurobiológiai kutatásokat ismertettek, azokból pontosan az ellenkezője következik, mint a magyar professzor elmélete!!!

  szvsz: a magyar professzor és az összes hívők egy nagyon kényelmes álláspontra helyezkednek, miszerint valaki rendet rakott a semmiben és attól a semmi valamivé vált és most van

  a professzor (minden tiszteletem mellett) nagyot téved, vagy célokságot alkalmaz ami ugyanaz, ASZT NEM VESZI FIGYELEMBE, HOGY AZ ANYAG ÉS BENNE AZ EMBERI AGY ÚGY MŰXIK, HOGY MINDEN ÁRON KIKÜSZÖBÖLJE A HIBÁKAT AMELYEK SZÁMTALANOK… példáúl -olyan eccerű kis példa- amikor megcsúszol jeges vagy akármi okból síkos talajon akkor olyan mozgásokat hozol létre amik lehetővé teszik, hogy ne essél el, mégis nem mindenki marad állva hanem egy bizonyos százalékunk (bármi okból fiziológiai ok) el fog esni és olyan is van, hogy rohadtúl össze is töri magát…namost aszt állítani, hogy az anyag a nagy robbanáskor a semmiből( a semmi az ami nem létezik csak valami van, a semmi az ami nem létezik!!!) tökéletes arányokat és egyebeket hozott magával az oktalanság, sőt bűnös oktrojáció!!!!!!!!!!!!!!!!!!! senki sohasem fogja megtudni, milyen volt az anyag akkor amikor nem ilyen volt, azaz a végtelen időben és végtelen térben hány TÉVEDÉS JÖTT LÉTRE ÉS DŐLT DUGÁJÁBA ÉS ISMÉTELTE A MOZGÁST AZAZ A VÁLTOZÁST ADDIG AMÍG OLYANNÁ VÁLT MINT AMILYENNEK MEGISMERTÜK a Földi evolúció a legjobb példa erre a fosszilis emlékek kőbe vésve ellentmondanak professzornak, az evolúció során sokkal több tévedés jött létre, mint hibátlan eredmény azaz a mai állapot sem hibátlan, hibát hibára halmoz de van aki elkerüli, hogy elcsősszon van aki nem van ami túléli van ami még “embrió” korában elpusztul, hamvába hol!!!!!!!!!!! én -őszintén bevallom- nagyon mosolyogtam a tudat és lélek eme formában való megjelenítésének, semmi mások mint mikroelektro fizikai folyamatok amelyek bizonyos hatások révén kéjérzést hoznak létre vagy örömöt esetleg bánatot… és a memória is csak addig tart amíg az egyed létezik, a számítógép is memorizál (nagyon rossz és kezdetleges másolata az agynak) és aszt is ki lehet törölni nyom nélkűl de legalábbis a memória kulcsát eldobni, azaz hiába van ott az ismeret ha nincs hozzá meg a kulcsunk (lásd az FBI kutakodását az okostelóban amire végűl rájöttek valami trükkel, az ismeret ott volt de nem volt hozzá kulcs) a nagy robbanás egy baromság (már az ötlet is a bibliai kőkorszak előtti ötleteinek ócska másolata, vedd már észre)… más sincs a világban mint mozgás ami robbanás vagy evolúció ugyanaz egykutya

  sajnálom, én komolytalannak tartom professzor urat, azért kutasson tovább hátra kikutattya, hogy tévedett, és akkor majd arról ír könyvet

 19. Fenyvesi Emőke said:

  A témában (ami életünk legsarkalatosabb kérdése is egyben) pont elegendő világosságot talál az aki hinni akar, és homályt is talál az eleget aki tagadni akar. Csak azt érdemes megfontolni ki veszíthet többet?

 20. YoNevelt said:

  “a kémiai, majd biológiai evolúciós szabályai, úgy mint a természetes szelekció, nem mások, mint a teremtés eszközei”
  Ha már a Bibliára hivatkozik, akkor tudnia kellene a folytatását a Teremtés leírásának:

  11 Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fûvet, maghozó fûvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az õ neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lõn.

  12 Hajta tehát a föld gyenge fûvet, maghozó fûvet az õ neme szerint, és gyümölcstermõ fát, a melynek gyümölcsében mag van az õ neme szerint. (…)

  21 És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az õ nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesõt az õ neme szerint. (…)

  Minden élő teremtménynél ott a “neme szerint” = egyedi faj = nem evolúciós úton, hanem egyszerűsítve készen, azaz egyedileg megteremtve, tehát nem egy egysejtűt, majd irányítva annak egyedfejlődését kialakítva belőle a többit, hanem minden egyes élőlényt egyedileg, minden egyes fajt külön külön. Tehát az evolúció, mint eszköz már az első versekben meg lett cáfolva. Az, hogy evolúciós kapcsolatok miből mi fejlődhetett csak azt bizonyítja, hogy ezt az egész Világot egy Elme, egy logika szerint egy közös rendszerben alkotta meg, egyszerűen mondva így passzolnak egymáshoz.

 21. Horvath Ernone said:

  Nagyon tisztelem agykutatónkat, hogy ilyen széles vitafórumot hozott létre. Nagyon érdekes a fizikai valóság és a lelki dimenziók külön állása…..engem mostanában a MAHABHARATA érdekel és a Yutubon lévő indiai előadások……a téma végtelen, minden cikket elejétől a végéig nem lett volna türelmem végig olvasni. Ahányan vagyunk, annyiféle véleményt tükrözünk………….nekem jól esik hinni egy teremtőben…….a MÁTRIX fogalma még
  magyarázatra szorul előttem. Ég veletek.

 22. Dody Gonda said:

  :)
  Üdv! :)
  Már olvastam ezt a cikket, vagy legalábbis valami ehhez hasonlót, és a kommenteket olvasgatva az érdekelne:
  senki nem szokott gondolkodni a galaxisokon?
  Azon, h létezik-e olyasmi, amit senki más, vagy legalábbis nagyon sokan nem ismernek, hiszenek e? :)
  A Facebook-oldalamon van pár ehhez “kapcsolódó” gondolatom, az egyik alól idemásolok egy kis gondolatmenetet. :)
  Természetesen szigorúan csak a “vicc”-kategória, legalábbis ugyananynira nem bizonyítható semmi, mint ami igen.. .:D
  Ja, psze, mert valamelyik Jegyzetemben összegyűjtögettem azokat az anyagokat, amiket találtam pl a HIT-tel kapcsolatban… :)
  Ugyanakkor jelzem, hogy a tudomány is csak egy “HIT”… :)
  Főleg annak tudatában, h jelen állapot szerint NINCS MINDEN bizonyítva, rengeteg teória van, minden tárgyban. :)
  Jelenleg, már ahogy én tudom, még az anyag “természete” sincs bizonyítva, senki nem tudja, a sok elgondolás közül melyik az igazi.
  VISZONT! :)
  Akármelyik is az igazi, azt hiszem, a “végére”, vagyis akkor, amikor már majd mindent tudunk :) ,lesz pár érdekes dolog… ;) :P

  Szóval bocs, de kicsit hoszú lesz! :)
  És nem tudom, valamikor is vissza fogok-e ide jutni, tehát mindenkitől elnézést kérek, aki választ várna majd tőlem, de elég kicsi a valószínűsége, h kap… ;)
  Tehát:

  “egy kis megvilágosítás, hogy én hogyan is gondoltam ezt az Isten-Univerzumot… ;)

  1:
  Gondolj egy bolygóra.
  2:
  Gondolj egy csillagra…
  3:
  Gondolj egy “Nap-rendszerre”…
  4:
  Gondolj egy galaxisra….
  5:
  Gondolj SOK /ezer milliárd :) / galaxisra…
  6:
  és most gondolj arra, hogy ennek az egésznek van valahol egy “széle”, ami olyan, mintha nem volna…
  de sem látni, sem továbbmenni nem lehet, egyszerűen SEMMI nincs ott…

  Hoppácska… :)
  Ezennel TE vagy ennek az univerzumnak a Teremtője, Te vagy ebben az univerzumban Isten maga… :)
  Innentől csak TE határozod meg, hogy milyen szabályok legyenek ott érvényesek, hogy nézzenek ki, és h egyáltalán legyenek-e élőlények… :)
  Ha ezt el tudod képzelni, akkor gondolj bele:
  érzel mindent, vagy legalábbis ha EZT akarod, akkor igen…
  TE vagy minden, ott vagy mindenben, és mégsem vagy ott, hiszen mindez csak a GONDOLATAIDBAN, az ELMÉDBEN létezik, ami igazából nincs is, hiszen “csak” agyad van, és EBBEN van az “elméd”… :)
  És mégis van egy univerzum, amiben bármit megtehetsz…

  DE!!!
  mi van akkor, ha-és-vagy amikor alszol?
  Vagy ha ez az unoverzum csak álmodban jön elő? Akkor, amikor épp az ellenkezőjét csinálod, hol van ez az univerzum? :)
  Létezik vajon, vagy új univerzum jön létre minden változáskor? :)

  Na, valami ilyesmi az, amit simán el tudok képzelni…
  Isten megalkotta a szabályrendszert, ami EBBEN az univerzumban létezik, és csakis addig, amíg Isten elméjében létezünk… :)

  A másik, fogós-ravasz kérdésem, hogy vajon, ha ez és így nem igaz, mert simán lehet, akkor a “lélek” hol van, amíg megcsípi a kisbabát? :)
  És hová kerül, ha az ember teste megszűnik tovább működni? :)
  Mi lesz az elménkkel? :)
  Hiszen ELVILEG információ nem vész el… :)
  És akkor lehet gondolkodni, ha már új év, legyen új feladat is… :D

  Pápás!! :)

 23. Farkas Ödön said:

  Nem szeretnék senkinek a lelkébe gázolni a hozzászólók közül, csak erősíteném azok táborát, akik azt mondják, hogy ez a vita értelmetlen. Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy egy természettudományos kijelentés attól természettudományos, hogy CÁFOLHATÓ. Szerintem az, hogy “van Isten” vagy hogy “van lélek” nem cáfolható. Tehát lehet róla beszélgetni, azon az alapon, hogy hiszünk benne, de természet-tudományosan vizsgálni nem lehet.

 24. KaldiJózsef said:

  Mint ateista hiszek az emberi értelemben, amellyel sikerült kijönni _ a hívők szerint nem létező_ barlangból..és hosszú szenvedések útján eljutottunk a mába, amikor már nem jár mágly, pallos…a szent Ikvizíció egyéb találékonysága a felismerésünkért..

 25. göre gábor bíró úr! said:

  Dialektika! Nagy tudás, megfér a legnagyobb butasággal! Szemtorna baromság minek?

 26. Francis said:

  Mindenki abba HISZ, amiben akar. Szabad joga, amit tiszteletbe tartok!
  Megtudhattam Miért nincs? Miért ó divatú?

  Azt mégsem:
  Hisz e, az ateista?
  Ha igen, mibe?

  (kérem a kérdésre válaszoljon, ne engem fírtasson)

 27. southpaw said:

  Elolvastam a cikket, és jópár hozzászólást is. (Nem az egészet) Egy biztos:
  Mindannyian választ fogunk kapni a kérdéseinkre (már akinek van/volt), csak az nem biztos, hogy ezt majd ott is megtudjuk beszélni. Legutoljára a saját halálunkkor.

 28. Andy pandy said:

  es akkor ehhez tegyuk gyorsan hozza, hogy ne tegy massal olyat, mit magadnak nem kivansz. en kulonben nem istent, hanem a poklot tagadom, mert szerintem ott fent nincs bunti :)

 29. Andy pandy said:

  ” Nem tudom beszéltem e arról az emberről – aki pontosan így – észrevette a saját gondolatait? Ez az ember bankár volt, már az apja is bankár volt. Egyszer, ahogy ült a számítógépénél és írt valamit, úgy érezte, hogy olyan gondolatai támadnak, amelyek nem az övéi. Ez már önmagában nagyon érdekes. Ajánlom nektek, hogy amikor gondolkoztok, akkor kérdezzétek meg önmagatoktól, hogy azok a gondolatok, amelyek az eszetekbe jutnak a ti gondolataitok-e. Ha találtok olyan gondolatokat, amelyekről azt hiszitek, hogy nem a tiétek, akkor azokat érdemes leírni. Ez a bankár is ezt a módszert választotta. Egy kicsit megijedt, nem tudta mit jelent az, hogy olyan gondolatai vannak, amelyek nem az övéi. Honnan jönnek? De elkezdte leírni azokat. Körülbelül két hétig írt úgy, mintha valaki diktált volna neki. Amint elkezdte az írást, egyre több olyan gondolata támadt, ami nem volt az övé. Tehát így, automatikusan csak írt és írt, Három hang diktált neki, mert később már hangokat is hallott. Nem tudta, hogy kik, nem tudta, hogy mik, azok nem mondták meg neki, csak diktáltak. Egy egész könyvet diktáltak neki, elejétől a végéig. A könyvben fejezetek voltak. Ez a könyv afféle csontkovács tankönyv volt. Mondom, ő bankár volt, soha ilyesmi nem érdekelte. Mikor kész lett, a könyvet elvitte egy csontkovács barátjának, és megkérte, nézze meg. A barátja azt mondta, hogy ez nagyon jó könyv. Nagyon okos, nagyon jó, nagyon érdekes dolgok vannak benne. Ezután ez a három hang azt mondta, „mi csak előkészítettünk téged arra, hogy majd a következőnek, aki jön, és aki nemcsak diktálni fog neked, hanem rajtad keresztül fog beszélni, át kell adnod a szádat és a nyelvedet is”. A bankár azt hitte, hogy megbolondult, én ekkor ismertem meg, mert röviddel ezek után eljött hozzám azért, hogy megkérdezze, megőrült-e, vagy ez mit jelent.

  Ezután nem sokkal egy másik hang kezdett hozzá beszélni, és lassan megtanította arra, hogy ne csak írjon, hanem forduljon kicsit félre a figyelmével, s engedje azt összpontosítani, s amikor összpontosította, akkor ez a hang tudott rajta keresztül beszélni. Ilyenkor becsukta a szemét, semmiféle nagy transzba nem kellett esnie, csak leült, relaxált úgy harminc másodpercig, s azután ez a valami beszélt rajta keresztül. Mikor megismertem Tedet, mert Tednek hívják ezt a bankárt, akkor Tedként lassan szelíden, kimérten beszélt, úgy ahogy emberek általában beszélnek, nem tökéletes nyelvtannal, néha nem is fejezte be a mondatait. Abban a pillanatban azonban, amikor úgy beszélt, mint az a valaki, aki rajta keresztül szólt, sokkal gyorsabban beszélt, soha egyetlen nyelvtani hibát sem ejtett, úgy beszélt, mintha könyvből olvasna egy nagyon komplikált szöveget, egyetlen hiba nélkül. De ez nemcsak egy afféle szöveg volt, ami már le volt írva, ez a hang improvizálni is tudott. Ha kérdeztem tőle valamit, akkor azonnal felelt. Bármiről kérdeztem, azonnal felelt, gondolkodás nélkül.

  Ez a hang azt mondta, hogy ha valaminek hívni kell őt, mert mi, emberek szeretjük névvel ellátni a dolgokat, akkor hívják őt Spotted Eagle-nek. Ez az jelenti, hogy Foltos Sas. Azt mondta, ő nem indián – mert ez indián név – de valahogy tetszik neki ez a név. Ott volt hát Ted és Spotted Eagle is, s kettőjükkel dolgoztam egy kicsit. Rengeteget tanultam Spotted Eagle-tői. Tednek megmondtam, hogy ha rossz helyre fordult volna, akkor biztos kórházba vitték volna, mert ez afféle disszociáció, erre mindenféle pszichológiai dolgot lehet mondani, de miért kellene ezt patologizálni? Miért nem inkább érdekes ez? Számomra nagyon érdekes volt. Akkoriban voltak terápiás csoportjaim, amelyekben 12-14 ember vett részt, férfiak és nők egyaránt, de volt egy csak férfiakból álló csoportom is. Meghívtam az egyik csoportra, hogy üljön be. Elmondtam, hogy a csoporttagok majd kérdezni fognak mindenféle dolgot Spotted Eagle-tői, s akkor majd meglátjuk, hogy Spotted Eagle szeret-e csoportozni. Szóval meghívtam, mint a koterapeutámat, ő pedig nagyon-nagyon jól dolgozott. Kört alakítottunk, ő mellettem ült, s aki fel akart tenni egy kérdést, az kijött a körből, leült Ted pedig csak ült lehunyt szemmel, Spotted Eagle pedig hallgatott. Az ember feltette a kérdését, Spotted Eagle válaszolt, utána pedig valaki más jött kérdezni. Akkoriban már két hónapja dolgoztam ezekkel az emberekkel. Amiket Spotted Eagle két perc alatt mondott az embereknek, azokat a dolgokat én úgy két hónap után éppen csak sejteni kezdtem. Tehát azonnal olyan dolgokat mondott, amelyeket az adott embernek hallania kellett; Ha fizikai betegségről kérdezték, akkor orvositudományos dolgokat mondott. Például pontosan megmondta, mi van az illető szívével, diagnózist tudott felállítani, ha építészeti problémákkal fordultak hozzá, akkor az építészettel kapcsolatos dolgokat tudott mondani, és úgy látszott, mindent tud. Arra a következtetésre jutottunk, hogy ez sokkal érdekesebb foglalkozás, mint bankárnak lenni, ezért most Ted terapeutaként keresi a kenyerét. El lehet menni hozzá, de nem őt, hanem Spotted Eagle-t kell keresni. Spotted Eagle soha nem hagyja ott, tehát abban a pillanatban amikor Ted összpontosítja a figyelmét, Spotted Eagle mindig ott van. Én attól féltem, mi történik, ha Ted összpontosít, Spotted Eagle pedig éppen nem jön. Ted azonban elmondta, hogy ez soha nem történt meg. Spotted Eagle, mikor erről kérdeztem, azt mondta, hogyne jöhetne; ahol ő van, ott nincs idő. Tehát ő örök. Az örökkévalóságban létezik, tehát nem is érti, hogy miért ne jönne, hiszen ő mindig ott van. Az csak a Tedtől függ, hogy mikor kapcsolódik belé. Ő nem tud máshol lenni, mert mindenhol és mindig van, mert ahol ő él, ott nincs tér, és nincs idő. Ez afféle szövetség volt közöttük. Ő nem kényszerítette Tedet erre, megkérdezte tőle, hogy Ted akarja-e ezt csinálni, mert ha nem, akkor keres mást. Kellett neki valaki, mert abban a világban, ahol ő él, ők olyan angyalfélék, akiknek az a munkája, hogy tanítsanak valamit az embereknek. Vannak olyan angyalok, akiket az emberek nem érdekelnek, de az angyalokon belül is hierarchia uralkodik, s ő olyan angyal, aki azzal foglalkozik, hogy tanítja az embereket, s ezt a tanítást így lehet csinálni. Keresnie kellett valakit, aki erre alkalmas, Ted pedig alkalmas volt. Ha Ted nem akarta volna elvállalni ezt a feladatot, akkor keresett volna mást. Spotted Eagle nem mondta, hogy Ted az egyetlen, akin keresztül beszél, lehet, hogy beszél másokon keresztül is. Ez most is eléggé gyakori jelenség, de Ted az egyetlen, akivel személyes kapcsolatom van, azért beszélek róla, Ez is egy tudatállapot.

  Van egy olyan filozófia, amit úgy hívnak, hogy „perennial philosophy”. „Perennial” azt jelenti, hogy örökkévaló. A „perennial philosophy”, az a filozófia, amelyben minden nép és vallás – tehát a katolikusok, a zsidók, a buddhisták, a sumérok- mindenkor megegyezett. Huxley összegyűjtötte azokat a gondolatokat, amelyek minden korban, minden vallásban ugyanazok. Ez a „perennial philosophy”. Amit Spotted Eagle mond, az mind benne van ebben, tehát semmi olyan nem állít, amit ne tudtak volna mindig, Olyanokat mond például, hogy mindegyikünk egy-egy lélek. Lélekként végtelenek vagyunk. Ezen a szinten, ahol most beszélek, mindegyikünk különböző lélek. Itt és most tehát nem vagyunk egyek. Lehet, hogy valahol mindannyian egyek vagyunk, de itt, s ettől kezdve fölfelé, végtelenek és különállóak vagyunk. Valahol tehát szétváltunk, de még mindig végtelenek vagyunk. Nincs anyag, ez az anyagon túl vagy az anyagon belül van. Amikor megszületünk, akkor kijövünk egyfajta kis zacskófélébe anélkül, hogy megváltoznánk, de betöltjük ezt a zacskót, s ez a mostani életünk. Belefolyunk egy kis anyagba, s most az anyag él. Amikor meghalunk, akkor a zacskó tartalma visszafolyik abba, akik mindig is voltunk, s akkor a zacskó élettelen anyagként leesik, és kész. Spotted Eagle azt mondja, mindig akkor születünk meg, amikor akarunk, s akkor halunk meg, amikor akarunk. Tehát véletlen halál és véletlen születés nincs. A kérdés csak az, hogy ki akarja? A lélek akarja. Az Ego-nak semmi köze nincs ehhez. Tehát ki fél a haláltól? Az Ego. Az a részünk, aki el is felejtette, hogy honnan jöttünk. Akinek halvány gőze sincs arról, hogy létezik valamiféle energia, ami belefolyt ebbe a zacskóba, s arról sincs, hogy nincs halál, csak transzformáció van. Lehet, hogy egyszerre öt helyen vagyunk. Az is lehet, vagy egyszerre egymillió helyen vagyunk. Szerinte az, hogy vannak életek, amiket éltünk már a múltban, s lesznek még életek, amiket élni fogunk, nem igaz, mert nincs idő. Ez mind egyszerre történik, tehát azok az életek, amelyeket bizonyos hipnotikus regressziókban az emberek meg tudnak érezni, mind egyszerre folynak. A hipnózis csak megnyitja az utat, s akkor a lelkeden keresztül azokra a helyekre is belátsz. Általában tabu szól az ellen, hogy az egyik életünkből belássunk a másik életünkbe, de hipnózissal, LSD-vet vagy más módon, például meditációval az ember összeköttetésbe tud lépni ezekkel az életekkel. Ilyenkor rájövünk, hogy micsoda óriási dolgok vagyunk. Ez Spotted Eagle egyik legérdekesebb tézise.

  Lépjünk egy kicsit tovább, mert nagyon érdekes, amit mond. Azt mondja, hogy azokkal, akikkel az életben együtt vagyunk vagy azokkal, akikkel közel kerülünk egymáshoz, de főleg azokkal, akikkel igen közel kerülünk egymáshoz, akikkel családot formálunk, vagy összebarátkozunk vagy szeretők leszünk, ezeket a kapcsolatokat már mind megbeszéltük, mielőtt idejöttünk. Azt mondja, hogy öt-hat- nyolc-tíz lélek így összeáll ebben a másik dimenzióban, s összebeszélnek: „ha te odamész, én is odamegyek, akkor majd ott találkozunk, s meglátjuk, hogy ebből mi lesz”. Spotted Eagle szerint az élet arra való, hogy valamit megtanuljunk. Ezek a lelkek nagyon kíváncsiak, és itt mindent lehet, tehát a lehetőség az mindig – számunkra is – végtelen. De az életünk ilyen tölcsér formájú, s egy aktuális pontban végződik. Hiszen én millió helyen lehetnék most. De ténylegesen csak egy helyen vagyok. Millió dolgot mondhatnék, de amikor beszélek, mindig csak egyvalamit mondok. Ez – a millió lehetőségből az egy aktualitásra irányuló – tölcsér végpontja tehát tulajdonképpen az életünk centrális valósága. Ezért mindig nehéz élni, mert minden alkalommal, amikor valamire igent mondunk, akkor számtalan dologra mondunk nemet. Hiszen egyszerre csak egy dolgot valósíthatunk meg. Ez Spotted Eagle szerint azért van, mert ezek a lelkek, akik mindig mindent megtehetnek, azt mondják, „olyan unalmas, hogy mindig minden lehetséges, menjünk ebbe a másik dimenzióba – ahol mi most élünk – s játsszunk el valamit. Ott nem lehetséges minden, egyszerre csak egy dolog történhet.” Tehát amikor egy későbbi család tagjai azt mondja, hogy „oké, én leszek az apa”, a másik azt mondja, „én leszek az anya”, a harmadik pedig „jó, akkor én , leszek a gyerek”, s családot formálnak, azt később eljátszhatják máshogyan is. Például aki most gyerek, az más alkalommal lehet szülő, tehát el lehet játszani dolgokat mindenféleképpen. Ekkor az egyik azt mondja, „jó, én alkoholista leszek, s a lányomat meg fogom erőszakolni, nézzük, az milyen lesz”. Ez nagyon érdekes, mert ha az ember belegondol ebbe, akkor a legrosszabb dolgoknak is megtalálhatja az értelmét”

  Feldmar Andras: A tudatallapotok szivarvanya III.resz

 30. Metzger Gyula said:

  A témáról: Kicsit még kutatgatni kéne. Valószínűleg ezidáig nem jutott senki a végére. Amit nem ismerünk, azt hajlamosak vagyunk behelyettesíteni a képzeletünkkel.
  A vitáról: Ez a „hívők és hitetlenek” vitája nem vezet sehova.Rendszerint eldurvul. Mindkét oldalon vannak csúsztatások, nem bizonyított állítások.
  A vitakultúráról: Csapnivaló, ez egyik nagy-nagy társadalmi problémánk. Ilyen rendű és rangú kérdésekben zajló vitákban nem illik a résztvevőkkel személyeskedni. Aki ezt teszi, annak a véleményét nem lehet érdeminek tekinteni.
  Kedves Professzor Úr! Ön is azt mondja – ha ezek az interjúban szereplő mondatok valósak –
  „ Inkább azt tudom elképzelni, hogy, mint az anyag evolúciójának csúcsa, az emberi agy vált alkalmassá, hogy rajta keresztül a teremtő eredetű lélek meg tudjon nyilvánulni az anyagi világ és ami fontosabb, a többi lélek számára. „ Azt tudja elképzelni! Nem beszélve arról, hogy elfogult, mert hiszen kiderül az interjúból elméletének istenfélő, hívő alapállása is. Sajnos odáig is elmegy, hogy pálcát tör az ateista kutatók felett, pedig nagy részükre – általam normálisnak elfogadott – objektív, pártatlan jelzők illenének. Azt vallják, hogy megismerhető a világ. Ilyen egyszerű.
  Az a bajom, hogy munkásságával próbálja az interjú sugallni: ha ilyen nagy kutató, tudós mondja, akkor biztosan igaza is van. Persze nem vagyok elkeseredve, mert a tudomány előrehaladtával ilyen és hasonló állítások rendszerint a feledés homályába merülnek.

 31. Zoltan J Kiss said:

  Igen, Dr. Freundnak igaza van.
  Minden elemi folyamat ciklusunk eredménye, mint entrópia termék, egy kvantum impulzus. Elemi folyamataink ugyanis nem fejeződhetnek be zéróval – illetve csak egyszer – mert akkor a következő ciklusnak nem lenne miből indulnia. Vagyis mi valamennyien, soha el nem múló aktív nyomot hagyunk magunk után a kvantum térben. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a lelkünk tovább él. Hogy agyunk tudja fogni a hozzá intenzitásban legközelebb álló, vagy azzal megegyező intenzitású „lelkek” kvantum impulzusait, az teljesen természetes hiszen ez a kvantum kommunikáció alapja. Igen, így aztán a jó és a rossz is visszahat.

 32. Sikó Csaba said:

  Már nem tudom, hogy hogyan jutottam erre az oldalra, de most a kommentek újraolvasása után fanyar érzések és kérdések kelnek bennem. Például olyasmi, hogy egyáltalán mi is a célja egy ilyen cikk véleménynyilvánítás alá bocsátásának? Hogy legyen valami mozgás, aktivitás az oldalon, mindegy, hogy milyen színvonalú az? A cikk közzétételének célját értem, olvastam a bevezetőben: hogy gondolkodjunk el rajta… Viszont egyes hozzászólásokat olvasva, kételkedem, hogy szerzői kicsit komolyabban is elgondolkodtak volna a gondolatébresztő kijelentéseken.
  És akkor mire jó ez az egész hozzászólósdi? Vannak igényes hozzászólások is, azonban néha az volt az érzésem, mintha egyesek a kocsmában egy pohár sör mellett – és ennek megfelelő színvonalon – osztanák az eszet. Keresem az építő jelleget, de kevesebb kommentnél találom. Van, aki ötször-hatszor is hozzászól, annyira meg van győződve véleménye üdvözítő voltáról, nagyon ránk akarja testálni, csak a nyitottság hiányzik belőle. Van-e így értelme az egésznek? Mert hát „véleménye” mindenkinek van, az egyoldalúnak is, a széles látókörűnek is, a korlátoltnak is, a nyitottnak is, a tudományosan tájékozottnak is, a műveltnek is, a félműveltnek is, – sőt az analfabétának is. De az már baj, ha ezek a vélemények egyenértékűnek jelenhetnek meg egy internetes oldal hozzászólási részén úgy, hogy a kommentelők szép hányada a becsületes nevét sem vállalja fel. Véleménye van, neve nincs hozzá… No comment! De hát tele van az internet a sok ilyesmivel.
  Azt pedig külön hiányosságnak tartom, hogy az egyes kommentekhez nem lehet kapcsolódóan hozzászólni. Ha egy kommenthez hozzászólnék, de mire elolvashatom, már 8 másik komment íródott utána, más irányba terelve a vonalat, túl körülményes azt visszacsatolni.
  Javasolnám, továbbá, hogy aki valamit kijelent, annak nézzen alaposan utána, esetleg több forrásból is ellenőrizze le, vagy érvelje meg megfelelő szinten, hogy elkerülhessük a félretájékoztatásokat, címkézéseket, mint pl. Varga János május 6-i hozzászólásában az a csúsztatás, hogy a kreacionizmus (Intelligent Creation) egy szekta (mivelhogy a scientológia egyháza az), illetve a május 10-i hozzászólásában az, hogy „a vallás nem velünk született tulajdonság”, hanem a családból jön. Van ennek megfelelő szakirodalma, igaz, nem a chipek világában, hanem a pszichológia megfelelő szakterületein. Izgalmas felfedezésekre számíthatunk… További példa Zicsi hozzászólása, miszerint „Isten hite csak annak van,akibe már csecsemő korától beleverték!” (ismerek olyan komoly, érett embereket, akik felnőtt korukban, sok vívódás és keresgélés után jutottak Isten-hitre, mások felnőttként elhagyták azt, amit gyermekként “belevertek”), illetve Kronos június 19-i hozzászólásában az, hogy „a feltételeket a véletlen alakította így”… Külön csemege számomra a darwinizmusban a VÉLETLEN „tudományos” szerepe. Merthogy „véletlen” csak a felszínes szemlélés számára létezik, aki mélyebben elmerül a történések vizsgálatában, az mindinkább felismeri a véletlenek helyett az ok-okozati összefüggéseket. A felszínes gondolkodást viszont lehet etetni „tudományos” véletlenekkel – csak számomra tudományos bizonyítás helyett nagyon dogma-ízűek: nyeld be, igaz, hogy szánalmas a gyártott magyarázat, de jobb nincs. És sok ember elhiszi, mert VALAMIÉRT FEKSZIK NEKI, HOGY ELHIGGYE.
  Érdekes volt számomra azt látni, hogy míg Dr. Freund kutatómunkájának tudományos értékét az illetékes és kompetens szaktestületek nem kérdőjelezik meg, sőt, elismerik és értékelik, addig egyesek feljogosítva érzik magukat, hogy elég közönségesen és lekezelően kétségbe vonják a kompetenciáját személyes hite (és nem vallása!) miatt (lásd Varga János első hozzászólása, Tancsa János, exnihilonihilfit, JK, stb. hozzászólása). Hát igen, sajnos, nagyon korlátoltak vagyunk, ki így, ki úgy. Van aki a Mindenhatóban hisz, van, aki a tudomány mindenhatóságában HISZ, van, aki egyikben sem… Az viszont elgondolkoztatott, amikor megfelelő forrásokban arról olvastam, hogy tekintélynek örvendő tudósok és kutatók munkájuk során eljutottak arra a felismerésre, hogy a tudományos megismerésnek a maga lehetőségei mellett megvannak a maga korlátai, amelyeket nem léphet át. Lehet, hogy éppen felfedezéseik nyomán láttak meg olyan összefüggéseket, amelyek révén már nem TUDJÁK hinni azt, amit mások még AKARNAK hinni. Attól még becsületes elköteleződéssel kutatnak, és igyekszenek az emberiség javát előmozdítani, csak józanabbul állnak a kérdéshez, mint azok, akik ezért maguk korlátoltságában lesajnálják őket. Igaza van annak, aki így fogalmazott: AZ NEM BAJ, HA NEM TUDUNK A VILÁGBÓL MINDENT FELFOGNI. DE AZ MÁR BAJ, HA AZT HISSZÜK, A VILÁG CSAK ANNYI, AMENNYIT PILLANATNYILAG FELFOGUNK BELŐLE. A szellemit az anyagiból levezetni olyan próbálkozásnak tartom, mint a háromdimenziós tér levezetését a kétdimenziós síkból…
  Én valahogy úgy vagyok, hogy tisztelem a megküzdött világnézetet. Például annak az ateistának a véleményét is, aki becsületesen és nyitottan keresve megvívta annak a küzdelmét, hogy higgyen vagy ne higgyen Istenben, és úgy látja, nem tud hinni, ugyanakkor el tudja fogadni, hogy más másféle következtetésre jutott egy ilyen keresgélés nyomán, és esetleg éppen személyes tapasztalatra jutott Istennel kapcsolatban. Azt viszont nem tudom értékelni, ha valaki benyeli az éppen szolgálatos világnézeti (evolucionista vagy vallásos) szlogeneket, és anélkül, hogy becsületesen megküzdené a maga személyes világnézetét, kényelmességből, vagy trendiségből hangoztatja azokat, miközben előítéletekkel van mások felé, akik nem férnek be az ő korlátai közé.
  Társulok az előttem hozzászóló László Győző véleményéhez: az istenhitről ilyen szinten nincs mit és nincs miért osztozkodni. Sehová sem vezet. Főleg, ha nem gondolatébresztő, építő jelleggel, hanem cinikusan, lekezelően, tiszteletlenül stb. történik. Utóbbi esetben jobb, ha a hozzászóló megtartja magának „becses véleményét”. Ha pedig mégis ki akarunk íratni mindenféle véleményt az emberekből, lehet, hogy jobb volna ezeket két vagy három oszlopba osztani. Az egyikbe legyen helyük, a konstruktív jellegű, megvívódott, esetleg szakszerű véleményeknek, a másikban a „műkedvelő” hozzászólásoknak, a harmadikban az odavetett okoskodásoknak. Ezáltal mindenki igényének megfelelően olvas kommentet és szól hozzá.
  De ebben az esetben is érdemes szem előtt tartani, hogy pl. egy ilyen téma kapcsán nem ugyanarról az Istenről vitatkoznak a hozzászólók, mivel mindenki egy szubjektív Isten-elképzelésből (vagy van, aki Isten-tapasztalatból) kiindulva mond véleményt. Mindenkinek megvan a maga hallomásból, felismerésből, félreismerésből, személyes tapasztalatból, előítéletekből vagy tudatlanságból stb. kialakult Isten-képe, amelyet követ vagy tagad. Ezért mindig is különböző vélemények fognak elhangzani.

 33. László Győző said:

  Figyelmesen elolvastam a “BEVEZETŐT” Már olvasás közben nőtt a meggyőződésem és a hozzászólások (nem mind) olvasása bizonyította, hogy hasonló ELMÉLKEDÉSEK és HOZZÁSZÓLÁSOK ahoz, hogy van-e ISTEN teljesen feleslegesek. Az bizonyos, hogy aki hisz- annak VAN, aki nem hisz- annak NINCS. Sem az egyik, sem a másik csoport soha sem fogja tudni bebizonyítani (de még csak ÉSSZERŰ érveket felhozni sem) a SAJÁT HITÉT. A vita tehát erről a témáról “CSÁKI SZALMÁJÁNAK a csépelése és csak idővesztés.Érdekes lenne arról elmélkedni, hogy KINEK MIÉRT ÉS MIKOR VAN (vagy nincs) SZÜKSÉGE ISTENRE!!!!!! Egy ilyen témához szívesen csatlakoznák!!!!!

 34. D said:

  Pharaoh a te kijelentésedből kitűnik hogy felsőbbrendűnek képzeled magad. Én magam is természettudományos tanulmányokat folytatok, de úgy vélem hogy a filozófi kérdésébe mindenkinek beleszólása van, kivéve az olyanoknak mind te, még sokat kell tanulnod az életről és javaslom hogy egyszer próbáld meg a világot isten nélkül szemléni, mert a kérdés nem olyan egyértelmű senkinek, neked sem. Véleményt mindig úgy fejts ki, hogy meg ne bánd, mert még változhatsz.

 35. Kronos said:

  Számomra még mindig érthetetlen, hogy miért ragaszkodunk annyira istenhez? Nem azt mondom, hogy létezése nem lehetséges. Ugyanakkor azt nem állítanám, hogy a jelenlegi világot csak isten jelenlétével lehetne megmagyarázni. Nézzük például a fizikai állandókat: Prof. Dr. Freund Tamás azt mondja, hogy ha ezek az állandók kicsit is eltértek volna akkor az univerzum a másodperc töredéke alatt visszaomlana önmagába. Ez az állítás teljesen helytálló. De a professzor úr azt elfelejtette, hogy ha ez bekövetkezett volna akkor ezt a kijelentést nem tehette volna, mivel nem is létezne, ebből következőleg eredendően egyértelmű, hogy csak egy olyan univerzum lakói tehetik ezt a kijelentést ahol a feltételek megfelelnek, az állandók pont kedvezőek. Ha ezt a visszacsatolási jelenséget is figyelembe vesszük, akkor itt isten kötelező szerepe megszűik. Mivel a feltételeket a véletlen alakította így. A professzor úr álláspontjában az ember szemszögéből szeretné megmagyarázni az univerzumot, csak az a baj hogy a természettudományos gondolkodásban az ember egy esedékes következmény és nem az ok vagy a cél. Az emberiséggel az a baj hogy még mindig túl egoisták vagyunk. De elárulom: az univerzum ugyan úgy létezne tovább ha holnaptól ha nem lenne emberiség, mindha a falra a csodás festmény helyett egy üres lapot tennénk, bár csúnyább lenne, de a repedést az is elfedné.
  A lélek kérdése pedig: A nyugati gondolkodás tökéletesen tükröződik az interjúban. Nekünk- legalábbis azt hisszük- csak a cél számít: legyen egy új autóm, egy házam, boldog életem, jussak a mennyországba. A keleti filozófia ( és sok más nyugati) már régen felfedezte hogy az út számít, nem a cél. Úgy próbálunk élni hogy sikeresek legyünk, hogy megfeleljünk mások elvárásainak. Mikor jövünk rá hogy ez nem számít?! Erről a témáról van egy kis írásom akit ez is érdekel az olvassa el, aki maradna a főtémánál azt kérem görgessen lejebb.

  Amnézások vagyunk csak elfeledtük

  “Kik vagyunk? Ez egy igazán nehéz kérdés….. Vagy legalábbis annak tűnik.
  Volt már olyan pillanat az életedben, mikor éltél? Van-e egyáltalán életed? Nem munkád, nem hobbid, életed van-e?
  A legtöbb ember ezen a Földön nem él. Amnéziások vagyunk, de elfeledtük. Elfeledtük a hatalmas, halványkék eget, elfeledtük a fű simogatását csupasz lábunkon, elfeledtük a felkelő nap ragyogó selyemfüggöny fényének lágy melegét, ahogy beteríti egész testünket, tündöklő ruhát borítva könnyed zápor csillogó vízcseppjeiben lebegő isteni alakunkra.
  Ez időkben az elménk olyan, mint egy felkavart tajtékzó tenger, tudom. De mikor élünk minden szikla – mi egónk cseppköves börtönfödéméről hullt- porrá válik, s az elménk tengere áttetszővé ugyanakkor tündökölve tükrözővé válik, így befonva lelkünket a világegyetem harmonikus, kaotikusan áramló szövedékébe.
  Amnéziások vagyunk, csak elfeledtük.
  Időt teremtünk, s ólom béklyókat. S a kulcsot lenyeljük. Lenyeljük, s ha nem megy, nyomjuk. Hazugsággal próbáljuk legyömöszölni, mint vágásra váró libát, tömjük szakadatlan. Nem hagyjuk ezáltal, hogy a hatalmas, könnyed szavak, s ékes mondatok torkunkon kiférjenek. Sose mondjuk, hogy szeretlek. Soha nem hallom, hogy bárki is ordítaná az utakon: Szeretlek, Imádlak, Nélküled meghalok, Csodás a világ, tele csodás helyekkel, emberek millióival, kik mind képesek alkotni és szeretni. Vagy, vagy tán azért nem mondjuk, mert nem így van. Nem lenne csodálatos?? Nem lenne fantasztikus, ha mindenki szeretne mindenkit, s végtelen béke honolna mindenütt, ember és állat megosztaná bolygóját s minden forrás tiszta lenne. Nem lenne csodálatos nem dolgozni, nyögni egész életünkben saját ekénk súlya alatt, hanem mindenki a szenvedélyének élne. Reggel felkelsz s mindened megvan, s kimehetsz gondok nélkül festeni a parkba a mezőn szaladgáló nevető gyermekeket, leheverhetsz a fűbe s nézheted az elvonuló felhők tovatűnő alakjait órákig, vagy napokig. A folyó hullámaira bízva magad sodródhatnál. Nem lenne csodálatos elvágni egód köteleit, felállni, s eltépni, felállni s elszállni, felállni és élni. Hányd ki azt a kulcsot. Amnéziás voltál, feledd el! Ezt mi építettük, szóval csak mi rombolhatjuk le! Ádám és Éva nem járt be minden nap a minimálbéres munkahelyére. Nézz végre az égre s ordítsd: Mától én is élek!! Ne legyél gyáva kijönni a csodálatos, imádó életbe. Váltsd be álmaid, s ne várj. Dolgozhatsz, és soha nem élhetsz egész életedbe, de úgyis meghalsz!! Vagy lehetsz magad. Amnéziás voltál, de elfeledted, s az idő megszűnt szorítani.”

  A lélek kérdésére visszatérve nem hiszem hogy jól közelítjük meg a kérdést, először el kell döntenünk hogy mit nevezünk léleknek és hogy mit nevezünk életnek. Alan Watts angol filozófus gondolatai mentén: “Az halál nem egy állapot, a halál a születéshez hasonló pillanat. Az utána következő élmények sorozata pedig hasonló a születés után megtapasztaltakhoz. Rá kell jönnöd hogy Te ez vagy. A teseted halálod után visszakerül a körforgásba és új élők részét képezi majd. Mi ez ha nem örök élet?! Rá kell jönnünk hogy az élet nem ez a 70-80 év hanem sokkal több.” Én nem hiszek istenben, nem hiszek mert nem szorulok rá. “Mert minden én vagyok, és a minden én.” Ha erre rájövünk, rájövünk hogy a lélek igenis az agyhoz kötődik, és a testhez, ha tényleg rájövünk akkor kezdünk el élni.

 36. Győry László said:

  Egy zuhanó repülőgépen nincs ateista…

 37. Kaktusz said:

  Zicsi, azt hiszem, hogy magának nem volt rendes gyerekszobálya.

 38. Zicsi said:

  Isten hite csak annak van,akibe már csecsemő korától beleverték! Nem gondolom,hogy ne lehetne becsületes és jó ember az,aki nem hisz a felhőkön ülő szellemekben.Sosem vezette jó irányba a világot a különféle eszmék erőszakos terjesztése,vonatkozik ez ugyanúgy a kommunista,fasiszta vagy mindenféle istenek sulykolása az agyakba.

 39. JK said:

  Jó lenne, ha ez a pasi a saját agyát elemezné és ne menne vissza az Ókorba, vagy a Középkorba ahol még ilyen baromságokkal foglalkoztak. Isten. Hány van ebből az agyaszült hiedelmből? Allah, isten, zeus, stb stb, a Távol-Kelettől (budhizmus) Afrikáig sok ilyen nép idomító-ijesztő-elaltató tünemény van, amiből nagyon jól megél a sok lusta csuhás(tól kezdve a bíborosok és pápák, akik arany bilin ülnek a szerencsétlen nép adományának a kizsákmányolásával). Most Mo-on is bejött a nagy hit-keresztény-isten stb stb elképesztő KDNP-s nép butítás (igaz, minden ami azelőtt meg volt tiltva, most nagy divat lett). szegény Mo. itt vagy a törökök, vagy a habsburgok, vagy a németek, vagy a szovjetek, vagy a baromság uralkodik. Ilyen “isteni” idióta témák hozzák létre a 4 dimenziós lehengerelt Szakadáti János fajtákat is …. Nehéz lehet ennek a pasinak saját magával élni !!!!

 40. mgábor said:

  Kedves Tancsa János!
  Vegyük sorra:
  1. Nincs “fogantatás előtti élet”, mint ahogy “halál utáni élet” sincs. Jó lenne, de nincs.
  Ezt honnét tudod? Vagy küldesz erre egy elfogadható tudományos bizonyitást, vagy nem is érdemes továbbmanni a 2 3 4 – re, mert egyszerüen csak okosabbnak tartod magad, Nem vagy az.
  2. Ha létezne Isten, akkor az ember hittel születne…
  “Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok annak a hegynek: menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek” – ezt Jézus mondta. Úgylátszik, Jézus Krisztus más elméletet ismert, mint Te.
  3. Isten létéről egy agykutatónak annyi fogalma lehet, mint egy geológusnak az ámbráscetek nemi életéről…
  Isten létéröl annak van fogalma, aki hisz Benne. Te nyilvánvalóan nem, úgy hogy nem alkothatsz kompetens értékitéletet.
  4. ” agyunk nem kitermeli, hanem befogadja az egyébként tér-idő dimenziókon kívül létező lelkünket”
  Lefordítom Neked: nem mi találjuk ki Istent, hanem Ö nyilvánul meg nekünk – lásd 3.pont.
  Összefoglalás: aki higsz, az idevezül. A szegény süketnek még tán el lehet Mozart D-dur hegedüversenyét magyarázni. Aki befogja a fülát, annak nem.

 41. Varga János said:

  Az idõ múlik nagyon gyorsan. Ha felmérnék, hogy a vallásosok aránya, hogyan viszonyul az életkorhoz valószinüleg azt találnánk hogy a mennél fiatalabb a korosztály annál kevesebbet törodnek a vallással. Csak menjünk be egy templomba és számoljuk meg. A vallás nem velénk születet tulajdonság, Isten véletlenül kifelejtette a DNA programozása közben. A vallás vagy annak hiánya, a családból jön. Ahogy a nemzedékek váltják egymást egyre kevesebb hívõ lesz. Addig is nincs értelme elkékülni mert a felebarát nem osztja a hitemet.
  Mióta ez a disszetáció tomból, megrendetem Az Új Testamentet, egyetemi kurzus DVD-én.Kiváncsi vagyok, hogy Mark Mathew,Luke, John, etc mit taítottak mert el tudom képzelni, hogy napjaink fanatistái jocskán átirták az eredeti gondolatokat. Közken verem a pénzemet a fogamhoz, hogy amint a Hololens kijön a piacra, az elsök között legyek megtanulni a megszámlálhatatlan alkalmazásait.

 42. Briell said:

  Bocsánat.Ezt nem Einstein mondta, hanem Heisenberg.

 43. Briell said:

  A tudomány poharában az első korty az ateizmus, de a pohár alján ott az Isten./Albert Einstein/

 44. Varga János said:

  Amint az már a korábbi hozzászolásaimból is kiderült, én inkább abban realitásban élek amit az érzékszerveim tudatomta hoznak.
  Microsoft kijött a legujjabb OS: Windows 10. Bárki letöltheti ingyen kiprobálásra. (Nem vagyok a Microsoft ügynöke vagy alkalmazotta, igy beszélni a termékükrõl nem jár semi fajta elõnyömre). Fentebb beszéltünk a chippek számárol. Mindaz amire az új renszer képes nem lehetett volna megvalósítani egy Pentium computerben (1993)
  Sok új dolgot fognak ebbe az operating rendszerbe beleszorítani. Az egyik az “Cortina” a beszélõ parner akit csak kérdezni kell és billentyüzés nélkül ad választ mindenre ami az adatbázisában el van tárolva. Ez nem egy új dolog a computerek világában, Apple “Siri” már évek óta segit megtalálni a legközelebbi “Jemeni” éttermet. De ha ez még mindig semi a kételkedõknek probáljuk ki a Holodeck-et ahol egy speciális szemüveg segitségségével három dimenziós térben tudunk problémákat megoldani; pl átrendezni a lakást, új kertet tervezni amiket 3D ben élethüen lehet látni mintha ott lennént a közepében (szélén, sarkában, felette amihez kedvünk támad). Miután igy ki-izzadtuk magunkat ezekben a megerõltetõ munkákban újra feltesszük a Halolencsénket és gyosan összedobunk egy milanói makarónit amit a 3D nyomtatonk kinyomtat készen forrón csak azt kell csinálni, hogy asztalhoz hívjuk a családot. Mind ez kevesebb mint 70 évvel azután hogy elsõ digitalis computerek a szinre jöttek. Az emberiség fejlõdese egyre gyorsul el fog jönni a nap, a nem tulságos messzi jövöben, amikor leszármazottaink ugy fognak a mai computerekre nézni mint mi a kõbaltára.
  Addigra az agyunk mûködési is sokkal tisztább lesz

 45. Pharaoh said:

  Azért elég vicces hogy milyen okfejtésekkel próbálkoznak itt egyesek, csakhogy megfeleljenek a trendeknek :D picikéim, majd ha a gyógyítás terén és a tudományos kutatásban olyan eredményeket tudtok felmutatni, mint ő, akkor esetleg hitelesek lesznek ezek az okádékok, amiket többen – nem mindenki, de többen – idehánytatok.

  A nagy istentagadásotokban csak azt felejtitek el, hogy a vallásos ember, akit ti valamiféle beteg és hamis felsőbbrendűségből lenéztek, nos, ő valami mentén cselekszik, éli az életét, megvannak az erkölcsi határok nála.

  Míg az ilyen istentelen senkiháziak csak hőbörögnek, hogy mese-isten mese-természetfeletti, aztán majd lesnek nagyokat – túl sok ilyen példa volt már, hogy csak úgy elmehessenek mellettük.

  Azontúl, ez a kutató olyan helyekre is eljut, ahová ti sosem fogtok, tehát valszeg többet tud a világról mint ti, akiknek csak ennyi marad, hogy szabadon hőböröghettek, de hát éljen a szabadság :D hát, ha nektek ez a szabadság, elég gázok vagytok, de ez nem a Freund kutató problémája hanem a tietek.

  Nem is olyan régen a kis semmi félművelteknek nem volt az megengedve, hogy tudós embereket csak így letegyenek, mert különbnek vagy épp vele egyenlőnek érzik magukat.

  Szuper munka volt, nyugati társadalmak.

 46. Patyuka said:

  Az efféle filozofálás nem vezet sehová, mert már egyetlen kérdéssel – és még jöhetnének sorban – meg lehet ingatni a létjogosultságát: Istent ki teremtette?

 47. Szakadáti János said:

  A hinduk “mennyországot” – nevezzük most csak így – nirvánának nevezik. Amire az európai azt gondolja, hogy a semmi. Pedig nem a semmi, hanem a kiegyenlítődés, a harmonikus egyensúly, amire a keresztény azt mondja, hogy “…ott szükség nincsen”, az örvény középpontja, a szinusz hullám kiegyenesedése, ahol a mozgás megáll. Az idő és ezzel a mozgás és a mozgással a térbeli viszonyítás akkor indul(t) be, amikor a “kavicsot” a sima felszínbe bedobták és hullám keletkezett. Innen indul az egész ősrobbanásos sztori. Az ősrobbanás már innen van a világon. 30 évvel ezelőtt olvastam egy tudományos cikket és ott azt írták, hogy az első 3/10-ed másodperctől már pontosan le tudják írni a folyamatokat a világ keletkezésével kapcsolatban, de hogy addig mi történt, azt nem tudják. Ezt próbálják most kihámozni a HIX bozonnal. ezer milliárd fényéves távolságokról beszélnek de ezek a távolságok és galaxisok, még mindig itt vannak ebben az tér és idő kifeszítette anyagi világban. A fekete lyuk körölül feltételeznek egy határzónát ahonnan már nem lehet visszajönni és még azután is van valami a lyuk közelében, az esemény-horizont. Azt hiszem ez az a kör (vagy gömb) amin belül megszűnik ez az egész tér és idő mint általunk valóságnak felfogott valami. Figyelem, a fekete lyuk nem egy sima horpadás a gumiasztal közepén (csak így próbáljuk elképzelni és ábrázolni ), tehát nem lehet megkerülni és az asztal alá bújva megnézni a másik oldalról. A fekete lyuk kimegy (kivezet) ebből az anyagi világból. Habár inflexiós pont de egy amolyan “homorú gömbnek” kell elképzelni. Na ezt most jól megmondtam. Mivel a végtelen tömeget végtelen kicsi térfogatba sűríti, mindezt a tér minden irányából tehát gömbszerű. Akárhányan is ülünk a világmindenség “arénájában” körbeülve a porondot, a túloldalról az akármilyen lakók ugyanúgy bámulhatják a “mutatványt” mint mi innen, egyszer csak “szemünk láttára” minden eltűnik. Ezek érdekes dolgok, de számomra talán még érdekesebb, amikor az anyag energiává alakul, pontosabban részecskéből hullámmá és fordítva. Ugyanis ezekről sem tudunk szinte semmit. Az anyag itt is eltűnik és az ami hullámzik arról fogalmunk sincs.

 48. Szakadáti János said:

  Valójában a tér sem létezik (most ebben nem vagyok biztos csak sejtem), ahogy az idő sem, csak az idő sokkal illékonyabbnak tűnik. Jobban érzékeljük, hogy elfogy, a tér, amit kitölt az anyag állandóbbnak érzékelhető. Képzeljük el viszont a teret anyag (pl. tárgyak) nélkül. Egy olyan üres sötét szoba, aminek soha nem találjuk a falait de azért gyalogolunk benne és nincs semmi viszonyítási pont. Na akkor az mi? Valóság? Tehát a teret a 3D-t azért gondoljuk valóságnak, mert itt materializálódik benne valami és tárgyakká formálódnak. A tárgyak (az anyagi világ) kitölti a teret ezért nagy boldogan elkezdünk távolságokat mérni közöttük. De csak azért mert mi is materializált lények vagyunk és mint olyanok, tapintási kölcsönhatásba lépünk az anyagi világgal. Pusztán ezt érzékeljük. Azt mondhatjuk tehát, hogy mindazt, amit látunk, amit érzékelünk, az mind a semmiből állt elénk és nekünk adatott, hogy lássuk és felfogjuk. Innentől már reálisabbnak tűnik a Teremtés könyve: ….kezdetben teremté az Eget és a Földet és a Föld puszta vala… és elválasztá az Eget a Földtől…. és elválasztá a világosságot a sötétségtől …legyen nappal és legyen éjszaka…. stb., stb. vagyis nem történik más itt a Teremtés könyvében leírva, mint Isten polárisá teszi a világot. Azt is mondhatta volna, hogy legyen plusz és legyen mínusz. A zsebtelepben széthúzta a kulombokat, szétválasztotta + és – sarkot és közé iktatta a villanykörtét. Profánul hangzik de lehet, hogy az ember a villanykörte, amin az élet (energia, stb..) átáramlik. Ha az áramlás kiegyenlítődik, akkor kihuny az izzó és nem világít többé. Én azon ámulok sokszor, hogy a világ, benne az egész élet csupa analógiákból áll. Ha valamit nem értünk az adott szinten és egy problémát ott nem tudunk megoldani, meg kell keresni a kérdés analógiáját, méghozzá olyan szinten, ahol már meg tudjuk válaszolni. és akkor az probléma a keletkezés síkján is érthető és megoldható.

 49. Szakadáti János said:

  Induljunk ki ebből: Egy hengernek a vetületi képe az egyik határoló síkon egy kör, a másikon pedig egy téglalap.

  3 dimenziós világunk (beleértve saját testi életünket is) egy illúzió. Olyan mint a film a vásznon. A 4-ik dimenzió az idő eleve relatív illetve valójában nem is létezik. Ezt tudományosan is és teológiailag is leírták. Ha ez a henger jelképezi azt a valóságot , amit igazi és teljes létezésnek nevezünk vagyis egy olyan abszolútumot, amit mindenképpen a mi szűkre szabott dimenzionális világunk fölött egy sokkal magasabb szabadságfokú (pl. “n” dimenzió) térben képzelünk el, akkor a mi világunk és minden, ami az itteni testi létezésünkkel kapcsolatos, az csak egy leképezés lehet, egy igen alacsony fokú tér és létezés. Olyan alacsony fokú, mint egy mozifilm.
  A mozifilmen is jelenetek vannak, mozgás és történet, emberek, személyek akik hatással vannak egymásra, szeretnek, gyűlölnek, ölnek és ölelnek. És mibennünk, a filmhez képest magasabb dimenzióban létezőkben még emóciókat is kivált, sírunk, vagy nevetünk. Mégis a film csak film. És a vásznat, vagyis a neki rendelt játékteret soha nem hagyja el. Ha kikapcsoljuk a vetítőt, akkor minden, amit láttunk, ami szinte teljesen valóságosnak látszott az megszűnik. Ez a vetítős példa azért is nagyon alkalmas, mert láthatjuk, hogy valójában a film minden jelenete, a történet, az összes megformált alak és szereplő (akik a filmen időrendi sorrendben élik az életüket) már eleve és állandóan (idő nélkül és az időtől függetlenül) létezik a…. filmszalagon. Amint beindítjuk a gépet és előidézzük a sorrendiséget, vagyis “időt” teszünk a “létezéshez” akkor minden megmozdul és létrejön a történet és minden emberi alak a vásznon.
  Valahogy így jött létre az ember és története (maga a történelem is) a mi valóságunkban. Vagyis mindaz, ami itt “valóság” a maga idejében, a csillagok az univerzum, az ősrobbanás de a születés és a halál is, az eleve megvan, megvolt és meglesz a történés nélküli igazi létben. Ezek alapján már akár azt is mondhatjuk, hogy világunk és testi létünk egy magasabb dimenzióból van letranszformálva, úgy, ahogy a térbeli henger a síkbeli téglalapra vagy körre. Ha elképzeljük, hogy a mi világunk és földi létünk ezeken a falsíkokon zajlik akkor hiába gondolom valamiről (valami abszolútról, vagy Istenről …stb), a kör alapján hogy kör mert valójában nem az, csak annak az igazinak (itt most a henger) a vetített alakja (egy szabadságfokkal kevesebb megjelenési formája). Hiába gondolom ezt hasonlóképpen téglalapnak a kék falon, mert szintén nem az. Megindulnak a viták, hogy mi lehet mert az emberek nem értenek egyet, hogy kör vagy téglalap. Kineveznek, hát bölcseket – papokat – a magyarázatra a világ minden táján. Azok aztán sok gondolkodás és meditálás után kimondják egyik helyen, hogy ez bizony egy gömb, a másik helyen mag azt, hogy ez egy téglatest. Mindenhol megnyugodnak, mert megértették, hogy van még egy dimenzió, amit nem látnak de tiszteletben kell tartani. Ezekből a nézetekből vallást hoztak létre. Majd a vallások ott ütköztek össze, hogy az egyik azt a valamit az “isteni dimenzióban” vagy akár magát az istent gömbnek, a másik pedig először kockának vallotta. Ezen sokszor összeverekedtek és a győztes mindig rákényszerítette a látását (vagyis a hitét) a legyőzöttekre. Sokáig ment a perlekedés mire közeledtek az álláspontok és az egyik a kockát már téglatestnek vallotta, a másik a gömb helyett korongot mondott. A sok-isten hit akkor kezdett kihalni az emberek tudatából, amikor valaki megtalálta a közös nevezőt: Az a valami nem lehet más mint egy HENGER. Ez megfelelt mindenkinek, mert a saját nézőpontja, amire hitet, vallást, kultúrát építettek mindenkinek megmaradhatott. Így jutottunk el az egy Isten hitre.
  Ez az okfejtés egyáltalán nem új: Már Platon is kifejtette a híres barlang hasonlatában, vagy Pál apostol utal erre a Szeretet himnuszban (1Kor13), ahol azt mondja, hogy “.. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat.” És most jön a lényeg: “Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre…” Vagyis, most csak egy nagyon kis dimenziót látok és azt is homályosan és nagyon viszonylagosan. Most valami körnek, vagy korongnak vagy inkább téglalapnak látom néha így-néha úgy. De akkor, vagyis ha beérkezem abba a teljes dimenzióba (ülni az Isten jobbján) akkor végre pontosan fogom tudni, hogy mi is ez valójában. EZ! De mi? A teljességben a teljes létezést és abban ezt a kis alacsony dimenzionális anyagi világot benne testi életünket. Azt, hogy mire is volt ez való? Mért is kellett (kel!), hogy így legyen.
  Azt gondolom, hogy minden ami itt zajlik, ami egyáltalán VAN, az egész létünk és világunk lényege, avagy ÉN-je eleve már és mindig megvan (volt és lesz ) egy olyan tartományban, ami földi szemeknek az alacsonyból felfelé eleve nem nyílhat meg mert a fal síkjában élők bármit gondolhatnak arról a körről vagy téglalapról mivel hiányzik a “z” tengely ezért soha nem láthatják a “tárgy mélységét”. (“Próbáld elmagyarázni a pontnak, hogy mi a gömb!”).
  A materializmussal az a probléma, hogy nincs térlátása. Minden, amit lát és magyarázni próbál az egy “sík térben” zajlik. Számára nem létezik fent és lent, neki csak a földszint létezik. Mivel minden problémára és kérdésre csak a saját maga által látott “sík térben” próbálja a válaszokat megtalálni, csodálkozik, hogy kudarcot vall. Ha valamit oksági alapon nem tud megmagyarázni, akkor azt mondja, hogy véletlen. De hogy mi a véletlen, azt nem tudja. Mert nincs “Z”tengelye rengeteg mindenre azt mondja, hogy kör. És erre épített fel ideológiát, filozófiát és államhatalmat. Akik azt a kört valójában hengernek gondolták, azokat üldözték és megalázták. Vagyis az alacsonyabb, a szűkebben látó uralkodott a fejlettebben látó felett. Ilyen volt pl. a kommunizmus. A jólétről beszélt, de ezt a jólétet csak anyagilag értette, csak a “sík” dimenzióban. Fel nem fogta, hogy ez az embernek valójában kevés (mert nem csak kenyérrel él az ember), fel nem fogta, hogy az ember valójában és elsődlegesen szellemi lény és a test csak a manifesztum (a megjelenési forma).
  A látható és láthatatlan világ , az egész létezés beleértve földi életünket is hierarchiára épül. Hierarchikus és nem demokratikus! Sehol az életben, sehol biológiai törvényekben, sehol a fizikai törvényekben nem találunk demokráciát. Csak és kizárólag hierarchiát. Ahol minden minden fentről lefelé adatik. Fordítva sohasem! Ezt jó észrevenni. Csak az emberi társadalom, ami egy mesterséges forma próbál demokratikus alapon berendezkedni. Ez persze érthető, mert rájöttünk, hogy jobb ha nem faljuk fel egymást, közösen többre jutunk. Különösen, mert eléggé elszaporodtunk és ebben a nagy létszámban számtalan vallást és emberi érdeket figyelemebe kell venni.
  A baj az, hogy a demokrácia abszolútumnak, megváltónak, egy megkérdőjelezhetetlen vallások feletti új vallásnak képzeli magát. Annyira, hogy lényegében ignorálja azokat. Magánügynek gondolja. Nem akarja tudomásul venni a létezés hierarchiáját (ezt folyton felrúgja) és önmagát teszi a hierarchia helyébe, mint nem természetes hanem ember alkotta művi rendszert. Ehhez államhatalmat, hadsereget, rendőrséget, és végtelen számú és végtelenített agymosó rendszert működtet, a médiát. Nevetséges az, amikor az egyházat vádolják agymosással, ha az embereket egy héten egyszer vasárnap elhívja a templomba és egy óráig a mindennapi és a transzcendens létről beszél neki. Ehhez képest megállás nélkül, napi 24 órában TV csatorna százezrek terelik, sűrítik, deformálják, szédítik, szórakoztatják (szó szerint szétszórják a figyelmüket, az elméjüket). És mesélnek a síkban létező körökről vagy a négyzetekről, de sohasem a lényegről, a hengerről. Nem hányhatnak az egyházak szemére semmit. Mert valójában az egyház a saját korlátai között is, a saját hibái ellenére, mégis csak az élet lényegéről tesz tanúbizonyságot, arról, hogy ébredj tudatára a saját létezésednek. Ezzel szemben a demokráciák uralta “Z” tengely nélküli materiális sík “papjai” az 5-ik hadoszlop, a média (,amelyet érdekes módon kivontak a demokratikus választási rendszer alól, ugyanis a médiát soha senki nem választja meg, soha senki nem szavazza meg, mégis fenntartja valaki, valakik érdekében – íme a nyugati demokráciák első nagy csalása!) ettől állandóan elterel, altat és ha teheti sose enged felébredni. Aki ennek bedől, az még írásom elején említett lét-illúzión belül is egy-két belső illúzióban találja magát.
  Mostmár csak egy-két fizikai példát mutatnék a természet hierarchiájáról:
  1/A. Magas frekvenciájú hullámokból mindig létrejöhet alacsonyabb frekvenciájú hullám, fordítva soha.
  1/B. Ha egy hullámból (jelből) mintát veszünk (ld. digitális átvitel), hogy később, máshol a mintából előállítsuk újra azt a hullámot, akkor ehhez a mintavételt minimum 2x-es frekvenciával kell megtenni. Ez esetben a jel előállítható a minta alapján. ez alatt nem!
  2. A tér (3D) mindig rálát, tehát le tudja írni, meg tudja határozni a síkot, a sík a vonalat, a vonal pedig a pontot (a nulla dimenziót). Ez fordított irányba nem működik. Ezért nem tudja elképzelni a pont, hogy milyen a gömb és ezért nem tudja a materialista ember felfogni Isten létét, mert nincs neki “Z” tengely.
  3. Kicsit leegyszerűsítve:
  A növényeknek nincs tér és idő érzékük, ezért valójában nem érzékelik a mozgást (mi persze igen, mi látjuk, hogy növekednek) és nem is tudnak helyet változtatni (be vannak gyökerezve). Ez is egy létforma egy alacsony dimenzióban.
  Az állatoknak (a fejlettebbeknek) már van tér érzék (határozottan tudják, hogy hol vannak és kis túlzással “szabad elhatározásból” megváltoztathatják térbeli helyüket. Viszont nincs idő érzékük. (érdemes a látásmódot is figyelni: általában sok állat csak fekete-fehérben lát, a kutyáknak két színt és a szürkét látják de pl. a sas vagy a sólyom sokkal több színt lát mint az ember)
  Az ember tér és idő dimenziót is érzékel. Tehát tudatosan változtatja a helyét és azt is tudja mi mikor történik. Ezzel eljutottunk az ember magasabb dimenzionális létezésének tapasztalati bizonyságáig: A fentebb említett példa alapján a tér (3D) látja, azonosítja, nevén nevezi a síkot (síkokat). A tér tudja , látja hogy az adott sík hol van (a sík nem, sőt a síkok nem is tudnak egymásról). A sík tudja, hogy a vonal(ak) hol van(nak). A vonal tudja, hogy a pont(ok), az ő pontjai hol vannak és melyek azok (a pontoknak halvány gőzük nincs semmiről). Vagyis azt látjuk, hogy, valami egy magasabb dimenzióba lévén, azt birtokolva (egy magasabb, teljesebb létben lévén) mindent felfog az alatta lévő dimenziókból. Azokat teljességükben látja, érzékeli, nevén nevezi.
  Az ember a 3 térkoordinátán kívül azt is tudja, hogy az a valami mikor van (tegnap, ma, holnap) , amennyiben most az időt is egy koordinátának tekintjük. Vagyis kissé elragadtatva érzékeljük, hogy “itt és mindenütt”, “most és mindörökké”.
  vagyis ha az ember érzékeli és tudatában van az általunk ismert 4 dimenziónak, akkor egészen bizonyos legalább egy dimenzióval magasabb “térben” kell léteznie.
  A fenti logikus következtetésből adódik hogy mi, emberek, magasabb dimenzióban létezünk, mint ez a földi világ (nem tudjuk hányadik D-ben, de ha idevesszük a “7-ik érzéket”, az ösztönöket, a megérzéseket, a tudatalatti dolgokat, akkor lehet egy pár D-vel több is). Ebből következik, hogy teljesen felesleges itt pl. gyűjteni, kaparni, ölni és háborúzni, habzsolni és élvezkedni…. stb. Mert ez az egész csak ott játszódik a vásznon. Ha kikapcsolják a vetítőt, akkor bárhol is tartott a mese, bármilyen boldogok és gazdagok vagy szegények és bánatosak is voltak a szereplők filmbéli életük során, mind-mind eltűnik a térből és csak a vászon marad. De a filmszalagon ott van minden, az nem változik. Az anyagi világban gyakorlatilag minden csak VALÓSZÍNŰSÉG! Te is, én is és minden test és anyag. Ez fizikai bizonyított tény. Ezt De Broglie vezette le 1924-ben. Azt állította, hogy az anyagnak is van hullám természete és minden anyag (nemcsak a rádioaktív!) adott hullámhosszal az időben elfogy, eltűnik, mint anyag (tehát mint tárgy) és hullám formában elsugárzódik. Vagyis minden anyag amit létező objektív valóságnak látunk, az valójában egy folyamat része és adott idő (felezési idő) alatt tömege a felére csökken. Ezért nem mondhatjuk azt hogy ez vagy az a tárgy (szék, asztal) itt van (úgy értve, hogy mindig is itt lesz ha nem mozdítja el valami), hanem csak azt, hogy egy adott valószínűséggel (ez persze igen nagy!) van itt és éppen ekkora valószínűséggel széknek vagy asztalnak nevezhetjük. De valójában átalakul és egyszer majd nem lesz itt, szó szerint kifédol, áttűnik, eltűnik “a szemünk elől”. Ezért semmit nem lehet objektiválni. Ebből azt is kimondhatjuk (szemben a nagy szoc. materiállal), hogy a körülöttünk lévő világ nem objektiválható, vagyis nem a tudatunktól független objektív valóság. Berzsenyi Dániel soraival zárva:
  “Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül,
  S minden míve tünő szárnya körül lebeg!
  Minden csak jelenés; minden az ég alatt,
  Mint a kis nefelejcs, enyész.”

  Köszönöm a kitartó figyelmet.

 50. Varga János said:

  A párhuzam amit ön fehozott témaként, nem vonatkozik az agyra. Dr Freund szerint, és szerintem is, a szürke állomány egy olyan magas rendû csoportolása az atomoknak, ami egyedül álló az általunk jelenleg megfigyelt világ egyetemben , olyannyira hogy képes megkérdõjelezni ön magát vagy eggyesek szerint az asztalost. Az eggyik külömbség az én hitem és a doctor Úr hite között az, hogy Õ nem tudja elképzeli hogy, valaha is megértjük, hogy ki vagyunk és mi az érteme jelenlétünknek itt világban. Szerintem ez mind mint mennyi más, hozzátartozik az agyi mûködési funciók közi amit a megfelelõ funkcionális blokkok egymással való communikáció eredményez és hoz létre!

 51. eszenczya said:

  Kár erőlködni. A teremtett soha nem lesz képes felfogni a teremtőjét. Mint ahogy az asztal nem képes felfogni az asztalost.

 52. Szitusi said:

  Ezek a gondolatok nekem inkább más-más dimenziókat jelölnek, élet-halál-tudat. Az a történet jut eszembe amikor az ikrek beszélgetnek az anyaméhben a születés utáni létről. Maguk sem hiszik el hogy lehet még valami e magzati életet követően is! Minden esetre fura érzések kerítik hatalmába az embert! Minél mélyebben gondol bele, annál furább, bizonytalanabb, felkavaróbb.

 53. Maya Mihaly said:

  :)
  Mindenkinek van joga a sajat nezopontjat kivetiteni!Mindezzel semmi baj reszemrol , hiszen szivesen elolvasom mindenki velemenyet!
  Mindezt eloiteletektol mentesen teszem termeszetesen!
  En ugy velem az embert az allatol csak az intelligenciaja kulonbozteti meg.
  En is nagy csodaloja vagyok a mai technologianak :)
  Hihetetlen utemmel fejlodik ezt alairom…de szerintem ha a mesterseges agyat sikerul is lemasolni , az erzelmeket sohasem fogjak tudni beepiteni egy gepbe barmillyen fejlett legyen az!

 54. exnihilonihilfit said:

  A jóisten létezésről szóló vita, hasonlóan az eutanáziáról vagy az abortuszról szólókhoz, mindig termékeny. Nagy a baj ha halandóként tetteinket az határozza meg, hogy van-e jóisten vagy nincs.
  Akkor még nem sikerült felnőnie a gyermeknek. Jóistennek lenni könnyű. Per definitionem halhatatlan, örökkévaló, mindent átlát, nincs számára korlát. Mégis létrehozza (és “nem kell neki létra hozzá”) az általunk ismert és nem ismert világot, melyben tökéletlenül dagonyázik a jónép és végül dicstelen halált hal és közben, ráadásul “látá isten, hogy jó”.
  Arról is le kellene szokni végre, hogy isten létét emberek kijelentéseivel próbáljuk támogatni. Ez már önmagában is vicces, istenről egy embernek max homályos sejtései lehetnek, de itt a manipuláció finoman fogalmazott ingoványos talaján jár a tudós és a tudatlan. (Hirtelen ugye milyen zavaró a ködösítés ha a másik oldal felől ontja a gép)
  Azért mikor elmegyünk hazulról, mindig leoltjuk a villanyt, a gyerekre meg télen felkerül a sapka végül, még ilyen apróságokat sem bíz Rá a sok pogány tudatlan.
  Amit ma nem értünk, holnap egy okosabb megérti. Ez kellemetlen hír Önnek kedves Tamás, a jó hír, hogy mindazonáltal, hál’istennek (!) emberek vagyunk, egy kis misztikumnak nevezett tudatlanság sok problémától mentheti meg az átlag felhasználót. De lehetőleg az ez irányú kutatásokra ne menjen el sok pénz. Munkájához ezúton is sok sikert, de kevesebb misztikumot kívánok !

 55. Szabó Mónika said:

  Nem győzöm kapkodni a fejem. :)

 56. Varga János said:

  Érdekes commentek! De ne vonjukn el magunkat tulságosan a physosophia világaba. Maradjunk tényeknél
  Az átlag CPU kb. 3.9 billió transistorból áll, de az IBM készÍtett eggyet amin több mint 7.0 billió van. Képzejük el, hogy mekkora lenne annak a papirnak mérete ami mind ezt a <7.0 alkatrészt és azok kapcsolási diagramját feltüntetné. Nem hiszem, hogy ilyen létezik. Namost, ez még mind semi az emberi agy komplikáltságához képest. Mert nem cask az, hogy több mint 100 milliárd sejt van (gondolom soha senki nem ült le és eggyenként megszámolni hanem esetleg megszámolták, hogy mennyi van egy köb milliméterben, vagy egy köb micronban) hanem minden eggyes sejt kb 10 ezer másik sejthez va még bekötve. A terentõ nem sporolt a szürke anyaggal a “réz” vezetékkel amikor elösször összeforasztotta az agyat a konyha asztal tetején.
  A komplikáció nem a bekötése rajzzal van, az meglessz kb10 éven belül vagy hamarább, hanem annak a kifigurálása, hogy amikor szerelmesek vagyunk, az hogy nyilvánul meg az agysejt no. 348795674 jelküldésébe a másik 5322 agysejt felé. Ezt pedig az agytudósok feladata az egész világon (a Vatikántól Mozambik-ig, Japántól a Kanári szigetekig, stb). Rengeteg tudós mind másféle nekifutással fogja a kutatását végezni. Nemzetközi konferenciákon, tudományos magazinokban összehasonlitják eredményeiket amitõl esetleg új ötleteket kapnak. Igy fogja a szürke anyag feltárni titkait.
  Filozophiai gondolat: amikor az agy tudatátára jön, hogy mitöl ketyeg, mivel fog utánna elmélkedni, talán hogy hogyan lehetséges meghÍvni Istent vacsorára??

 57. mindenki buta said:

  Egy agykutatónak illene ismernie a lamentál szó jelentését..

 58. Sikó Csaba said:

  Nem találom az egyes kommentekhez való válasz-csatlakozás lehetőségét, ezért kommenttel válaszolok.
  Táncsa János hozzászólásában a logikus gondolkodásra hivatkozik, de számomra az ő gondolkodása csak szelektíven logikus. Stílusa pedig annál inkább lekezelő és pökhendien leszóló, ami számomra önmagában egy bemutatkozás.
  Felszínes érvelésével nem látom értelmét pontokban vitatkozni, hiszen aki az általa említett, de főleg elhallgatott szakterületeken tájékozott (pl. transzperszonális pszichológia, neurobiológia, kvantumfizika, illetve gondolatindítónak akár e cikk: http://inex.hu/tudomany/holo0626/ ), maga is világosan látja.
  Csupán a fennen hangoztatott „logikus gondolkodás”, mindenek fölébe emelésének margójára jegyezném meg, hogy az nem egy abszolút, egzakt valami, hanem nagyon is relatív. Attól függ, milyen rendszerben, milyen értelmi szinten, milyen információk birtokában, milyen világnézetből közelítünk meg valamit, jut logikus gondolkodásunk ilyen vagy olyan következtetésre. Ez a fizika tudományának fejlődésében is világosan nyomon követhető. A kisgyermeknek is van logikus gondolkodása a maga szintjén, de az kissé mesés a felnőttek számára, akik már többet éltek háromdimenziós világunkban (+ idő dimenziója). De aki csak a háromdimenziós világ korlátai szerint akar gondolkodni, annak logikája és ezért érvelése is ennek megfelelően lesz korlátozott. És ez bizony kitűnik más fentebbi hozzászóló véleményéből is…

 59. Postman said:

  Én már nem is tudom, egy cpu-ban mennyi tranzisztor van, de ha durván gondolkodva ezek száma eléri az emberi agysejtek számát, és mindezt a cuccot berakják egy robotporszívóba, és még mindig bekapja a “gazdája” haját, és nem hívja fel a 911-et, akkor szerintem a professzornak igaza lehet. :)

 60. Varga János said:

  Hmm, én marodok a chipjeimnél. Az EU elinditott egy új projectet, célul tûzve az agy bekötési rajzának a feltérképezését. Az USA-ban szintén probálják a kapcsolási rajzot kifejleszteni. Senki sem hiszi, hogy amikor megvan a kapcsolási diagram meg fogjuk érteni, hogy a szürke anyag (agy), miért kéztette magát erre a nagy vállalkozásra, Ehhez idõ kell és rengeteg kutatás (talán egy kis szerencse) és olyan tudósok akik meg vannak gyözödve arról, hogy ugyanúgy ahogy a transistorból, integrált áramkör és az integrált áramköbõl microprocessor…………szuper computer, internet etc., egy nap meg less a válasz. Addig is a kapcsolási rajz arra jó lessz, hogy felvedezzük a rendellenességeket amik a külöbözõ idegrendszeri betegségeket okozzák.
  Az emberiség fejlõdési egyre jobban gyorsul. Ha nem pusztitjuk el magunkat (vajjon Isten megengedné-e hogy lelkek otthona elpusztuljon és Ö megint egyedül maradjon a világegyetemben??), az elkövetkezõ 50 év olyan szintre visz bennünket amit ma nagyon kevesen tudnak elépzelni.

 61. Varga János said:

  Dr Freund a Magyar Tudományos Akadémi tagja aminél nem sok fok van magasabb, a lépcsõn.
  Kiváncsi lennék, hogy ha kutatásai során mégis azt tapasztalná, hogy, IGEN a mennyiségi növekedés minõségi fejlõdést eredményezhet, akkor hová hellyezné Istent.
  Beszélve a chippekrõl, ami az én világom. Amikor a Bell Laboratorium mérnökei és fizikusai kifejlesztették az elsõ tranzistort kb. 70 évvel ezelõtt, még a legbátrabb álmodozók sem tudták elképzelni, hogy 70 év múlva, modern civilizációunk nem létezne chippek nélkül! És mindez kevesebb mint egy emberöltõ alatt. Az a kijelentés, hogy a tudomány sohasem tud választ adni valamire, az nagy mértékü kishitûségre vall. “Sohasem” az egy nagyon hosszú idõ!

 62. Maya Mihaly said:

  Az értelmiség felelossége ;
  Minden pontos értelmezés nélküli fogalom félreértések forrása lehet.Ez a helyzet az “értelmiségi” szó használatával is.Ki is hát egy értelmiségi és mi a felelossége?
  Mindenkinek el kell fogadnia valamilyen autoritást.Legyen az akár az empirikus elme anarchiája , akár a kinyilatkoztatott szentírások hiteles állítása.
  Ugyanolyan elojoggal választhatjuk az utóbbit , mint ahogyan egy empirista választhatja az elozot.

  “A cselekvo érzékszervek magasabb renduek a tompa anyagnál ,
  az elme az érzékeknél ,
  az értelem az elménél ,
  de o (a lélek) még az értelemnél is magasabb rendu”

  A feltételekhez kötött élolény “totális identitásának” négy aspektusát definiáljuk nevezetesen:

  1. A durva (fizikai)
  2. Asztrális (mentális)
  3. Finom (intellektuális)
  4. Spirituális (lelki)

  Látható, hogy az intelligencia az elme es a lélek között helyezkedik el.
  Ez azt mutatja , hogy az intelligenciának két funkciója van.
  Az egyik , hogy
  a lélek befolyása alatt cselekedjen
  a másik , hogy
  irányítsa az elme cselekedeteit!

  Valaki , aki egy értelmiségi , attól elvárható ,hogy ennek megfeleloen viselkedjen.

  Definíció:

  Értelmiségi az , aki a lélek platformjáról fogadja el az irányitást és közvetíti az ilyen információkat az elméhez (amely az érzékeket irányítja).

  Vajon ez a szokásos viselkedése egy értelmiséginek?

  Inkább azt találjuk , hogy a legtöbb értelmiséginek -ha van egyáltalán- kevés tudása vagy kapcsolata van a spirituális platformmal és foként azoktól az ösztönzésektol függ , amelyeket az elmétol kap , amelyet pedig a kontrollálatlan érzékek irányítanak.
  Mikor az alacsonyabbrendu képességek kontrollálják a magasabbat
  (az érzékek és az elme az intelligenciát)
  akkor az ilyen viselkedést a legjobb esetben is csak tévesnek és kaotikusnak lehet nevezni.
  Mikor az alacsonyabbrendu képességek kontrollálják a magasabbakat , akkor ez a dolgok természetes menetének visszafordulását jelzi.
  Tehát egy valódi értelmiségi meghatározása nem spekulatív kitaláció.
  O a magasabb autoritástól fogad el irányítást és ily módon kontrollálja alacsonyabbrendu természetét

 63. Tancsa János said:

  Már olvastam ezt a marhaságot és jót mulattam rajta. Nem gondoltam volna, hogy bárki is komolyan veszi, de ezek szerint mégsem evidencia a logikus gondolkodás. Valószínűleg az Isten-meséből nehéz felnőni…
  Nézzük akkor sorra…
  1. “…a gyermeki hitet könnyű elveszíteni, ha nem nyer megerősítést a felnőtté vált ember agyában.” – írja.
  Nos, egyrészt semmiféle “gyermeki hit” nincs. Az ember SEMMIT nem hoz a születése előttről, néhány alapösztön kivételével, amelyet a génállományunk örökít át. A magzat értelmi, érzelmi szinten “fehér lap”, amelyre mindent a tapasztalat, az értelem ír fel. Nincs “fogantatás előtti élet”, mint ahogy “halál utáni élet” sincs. Jó lenne, de nincs.

  2. Ha létezne Isten, akkor az ember hittel születne és azt NEM LEHETNE ELVESZÍTENI! (Ha el lehet veszíteni a hitet, akkor az nem Isten létét bizonyítja, hanem az ember értelmi lépességének fejlődését.

  3. Isten létéről egy agykutatónak annyi fogalma lehet, mint egy geológusnak az ámbráscetek nemi életéről. Az agy ugyanis olyan módon kapcsolódik csupán az Istenhithez, hogy ezt mint tévképzetet az agy állítja elő, csakúgy mint más hallucinációkat.
  Ezzel a pszichológia egyik ága a NEUROTEOLÓGIA foglalkozik. Tehát azzal, hogy az emberi elme bizonyos vallással fertőzött embereknél, miként állít elő egy hamis “apa-képet”, aki dicsér, jutalmaz, megfedd. Az önállótlan, a haláltól rettegő emberek esetében sokkal többen vannak hívők, éppen az előbb leírtak miatt.

  4. ” agyunk nem kitermeli, hanem befogadja az egyébként tér-idő dimenziókon kívül létező lelkünket” – írja.
  Miről is beszél ez a kedves ember? Milyen közeg az ami a tér és idő dimenzióin kívül létezik? Ugyan, meséljen már erről, mert ha tud ilyesmiről (logikailag kizárt), akkor már most látatlanban Nobel-díjat kaphat. De mesélhetne a “lélek”-ről is.

 64. Szőllősi László said:

  Egyrészt az, hogy a mennyiségi növekedés minőségi változást is okozhat (rossz példával: mint az atomenergia esetében) az közismert. Másrészt az már régen túlhaladott álláspont, hogy egyes anyagok esetében kívülről beállított fizikai, kémiai, vagy más paraméterek okozzák az anyag viselkedésének egyes jellemzőit. Nagyon leegyszerüsítettnek tűnik a cikkbeli érvelés.

 65. Varga János said:

  Tisztelettel kérek elnézést Dr. Freund Tamástól, hogya fenti megjegyzésemben nem helyesen betüztem a nevét

 66. Varga János said:

  Én SOHASEM vennék egy olyan tudóst komolyan aki azt vallja, hogy “természettudomány sohasem fog választ adni” mert ez az ember elõször volt vallásos mint agykutató! Sajnos oktatása és tudományos munkája nem tudta a gyerekkori agymosást átirni, Példa: 1, rádió hullámok mindig körbe vették az embert, lásd: villámlás, de amig Maxwell nem dolgozta ki az elektro magnetizmust és Marconi nem szerelte össze az elsõ rádiót, nem tudtunk róla.
  Sajnos Freud Tamás az “Intelligent Creation” követõje ami egy nem régi vallásos szekta! Lásd: Church of Scientology.

 67. egy ember said:

  az ilyen fordulatoknál elakad a szavam…nincs is szavam …csak mélán elbámulok, “elámulok, hogy elmúlok”(?)

 68. szami said:

  Érdekes a gondolat, akár lehetne is benne ráció, de egy kicsit sántít a példa. Ha a majomnak/macskának kevesebb molekulája van egységnyi agykéregben, nem jelenti azt, hogy a majomnak/macskának nincs öntudata és nem képes gondolkozni. Szerintem ez egy remek példa arra, hogy ha több molekula van akkor bonyolultabb gondolkodásmódra képes az adott egyed.

 69. Kávé Ildikó said:

  Bármely szakterületről eljuthatunk a mindentátható ősforráshoz, akit csak úgy per/te Istennek nevezünk. (Pedig a nevét szádra hiába fel ne vedd…) Fontosak számomra a Higgs bozon (isteni részecske) felkutatásának hírei.is ..és hogy az anyag sem más, mint egy rezgéstartomány észlelése…. Sok csoda vár még felfedezésre!

 70. SZontágh József said:

  I much agree absolutely! Congratulations!

*


*

Top
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com